Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 31 marca 2008 r.
I SA/Łd 205/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Leszek Foryś (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Referendarz sądowy Leszek Foryś po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. P. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi D. P. i R. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2002 r. postanawia: przyznać R. P. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

R.P. złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi D.P. i RP na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2002 r..

We wniosku tym skarżący wskazał, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną D.P. oraz trójką dzieci: 14-letnią P.P., 13-letnim P. P. oraz 3-letnim A.P. RP od kwietnia 2006 r. przebywa w Areszcie Śledczym i pozostaje do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w R. Podniósł przy tym, że jedynym dochodem rodziny jest zasiłek wychowawczy i rodzinny w kwocie 656 zł netto otrzymywany przez D.P. Rodzina nie posiada żadnego majątku, oszczędności i nie dysponuje także żadnymi akcjami i obligacjami Skarbu Państwa.

W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał dodatkowo, że D.P. przyznany został zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w kwocie 150 zł. Podał przy tym, że żona ponosi wydatki związane z utrzymaniem mieszkania, opłatami za energię, gaz oraz skromnym wyżywieniem i koniecznością zaspokojenia minimalnych potrzeb rodziny związanych z utrzymaniem i wychowaniem małoletnich dzieci.

Skarżący wyjaśnił ponadto, prowadzona działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej A oraz pod nazwą B, stanowiące wcześniejsze źródło utrzymania, znalazły się w likwidacji. Konta bankowe zostały zablokowane, m.in. przez Urząd Skarbowy. Wierzyciel wystąpił do komornika o wszczęcie postępowań egzekucyjnych. Z kolei spółka z o.o. C, której jest prezesem, nie prowadzi obecnie żadnej faktycznej działalności. Z tytułu pełnienia tej funkcji nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. Dodał, że z uwagi na trudną sytuację majątkową pełnomocnik zgodził się nie pobierać wynagrodzenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W niniejszej sprawie skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, czyli o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym. Zgodnie z art. 245 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Z kolei stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 2 ww. ustawy, przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

Stosownie do powyższych przepisów, warunkiem przyznania stronie prawa pomocy jest wykazanie przez stronę, że występują przesłanki uzasadniające jej udzielenie. W interesie skarżącego leży zatem przedstawienie wszelkich okoliczności, które wskazywałyby na fakt pozostawania w trudnej sytuacji materialnej.

Przechodząc na grunt rozpoznawanej sprawy stwierdzić należy, iż skarżący nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, co stanowi przesłankę niezbędną do przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. W tym względzie przede wszystkim należy wziąć pod uwagę fakt, że skarżący nie osiąga obecnie żadnych dochodów. Żona skarżącego osiąga wprawdzie niewielkie odchody, ale ich wysokość nie pozwala na pokrycie kosztów sądowych. Rodzina nie posiada żadnego majątku.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Sąd uznał, że wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie i przyznał jej prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 245 § 3 i art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.