Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2506278

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 13 czerwca 2018 r.
I SA/Łd 202/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Janicki (spr.).

Sędziowie WSA: Bożena Kasprzak, Tomasz Adamczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi J. J. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia (...) r. nr (...) (...) w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległego zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług za lipiec 2007 r. postanawia zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z (...) r. Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. z (...) r. określającą J.J. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów za miesiące od listopada 2006 do września 2007 oraz listopad 2007 i nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc za październik i grudzień 2007 r.

Wyrokiem z 19 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 62/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę podatnika na tę decyzję.

Postanowieniem z 26 kwietnia 2017 r. WSA w Łodzi zawiesił postępowanie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wskazując, że zagadnieniem wstępnym w sprawie, od którego rozstrzygnięcia jest uzależniona prawidłowość zaskarżonego postanowienia o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości w podatku VAT za lipiec 2007 r. jest byt prawny decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) r. w przedmiocie określenia zobowiązań w podatku VAT za poszczególne miesiące lat 2006 i 2007. Sąd wskazał przy tym, że w dacie orzekania w rozpoznawanej sprawie wyrok WSA w Łodzi z 19 kwietnia 2016 r. w sprawie I SA/Łd 62/16 nie jest prawomocny, gdyż J.J. wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 1781/16).

Wyrokiem z 30 kwietnia 2018 r. sygn. akt I FSK 1781/16 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok w sprawie I SA/Łd 62/16 oraz decyzję organu II instancji.

Postanowieniem z 10 maja 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi podjął postępowanie w sprawie.

Podczas rozprawy 13 czerwca 2018 r. obie strony zgodnie wniosły o zawieszenie postępowania w sprawie w związku z uchyleniem przez NSA wyroku w sprawie I SA/Łd 62/16 oraz decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z (...) r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od listopada 2006 r. do grudnia 2007 r. i koniecznością ponownego przeprowadzenia postępowania w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

W myśl art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), Sąd może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron.

Ponieważ złożony w niniejszej sprawie zgodny i umotywowany wniosek stron zasługuje na uwzględnienie, Sąd, na podstawie powołanego art. 126 p.p.s.a., zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne.

dcz

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.