Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 23 lutego 2007 r.
I SA/Łd 2/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Klimowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie określenia kwoty zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za miesiąc grudzień 1999 r. postanawia Odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 1 grudnia 2006 r. T. P. złożył skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia kwoty zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za grudzień 1999 r.

Zarządzeniem z dnia 3 stycznia 2007 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100 zł, w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe zarządzenie wysłane na adres podany przez skarżącego w skardze, powróciło do sądu z adnotacją "zwrot - adresat wyprowadził się bez podania adresu". Zarządzeniem z 24 stycznia 2007 r. Przewodniczący Wydziału pozostawił zwrotne potwierdzenie odbioru wezwania w aktach ze skutkiem doręczenia.

Wpis od skargi nie został uiszczony w wyznaczonym terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty. W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z 2002 r.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

W niniejszej sprawie skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego. Wezwanie to zostało doręczone na adres wskazany przez T. P. wprost w skardze. W tej sytuacji sąd uznał powyższe doręczenie za skuteczne, mimo że z adnotacji zamieszonej na kopercie przez urząd pocztowy wynika, że skarżący pod wskazanym adresem już nie przebywa. Strona jest bowiem obowiązana zawiadamiać sąd o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania. Zaniedbanie tego obowiązku wiąże się z negatywnymi konsekwencjami procesowymi, z którymi skarżący musi się liczyć (art. 70 § 1 i 2 p.p.s.a.).

Ponieważ nałożony zarządzeniem obowiązek uiszczenia wpisu od skargi nie został wykonany sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.