Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 12 lutego 2008 r.
I SA/Łd 173/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wiktor Jarzębowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. M. o uzupełnienie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie ze skargi Z. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji postanawia oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę Z. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) roku w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

W dniu 28 grudnia 2007 r. skarżącemu doręczono odpis wyroku wraz z uzasadnieniem.

Z. M., pismem z dnia 7 stycznia 2008 r., wniósł o uzupełnienie uzasadnienia wyroku z dnia 12 grudnia 2007 r. o wykładnię pojęcia oczywistej omyłki i błędów pisarskich w zakresie orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z zm.) strona może w ciągu czternastu dni od dnia doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

W rozpoznawanej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę Zenona Masłowskiego. W myśl art. 141 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia sentencji wyroku. Uwzględniając treść powyższych przepisów stwierdzić należy, iż termin do złożenia wniosku o uzupełnienie wyroku z dnia 12 grudnia 2007 r. upłynął skarżącemu w dniu 27 grudnia 2007 r.. W tym stanie rzeczy wniosek w tym przedmiocie nadany w polskim urzędzie pocztowym dniu 7 stycznia 2008 r. został złożony po terminie i jest bezskuteczny.

Dodatkowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi obowiązany jest wskazać, iż wniosek, o którym mowa w art. 157 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, może dotyczyć wyłącznie wyroku, a nie jego uzasadnienia. Do takiego wniosku prowadzi gramatyczna wykładnia przepisu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, w którym mowa jest jedynie o uzupełnieniu wyroku. Nie można także nie dostrzec, iż w razie oddalenia skargi termin na złożenie wniosku o uzupełnienie upływa wcześniej niż termin, w którym strona może uzyskać wyrok z uzasadnieniem. Nie jest więc możliwe, by w sytuacji dopuszczalności uzupełnienia uzasadnienia, ustawodawca pozbawił stronę prawa złożenia takiego wniosku w terminie. Również wykładnia celowościowa nie pozwala przyjąć dopuszczalności wniosku o uzupełnienie uzasadnienia wyroku. Uzasadnienie jest podporządkowane pewnym założeniom metodycznym, o których decyduje sporządzający je sędzia. Ewentualne braki uzasadnienia mogą być kwestionowane w drodze postępowania odwoławczego. Po podpisaniu uzasadnienia i wysłaniu jego odpisów stronom, uzasadnienia nie może uzupełnić nawet sędzia sprawozdawca (por. B. Dauter (w:) B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Wydanie II, Wolters Kulwer Polska, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2006, str. 340).

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, na podstawie art. 157 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.