Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097906

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 25 października 2011 r.
I SA/Łd 162/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bartosz Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 października 2011 r. sprawy ze skargi "A" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier na automatach za styczeń i luty 2010 r. i określenia zobowiązania podatkowego w podatku od gier na automatach za te miesiące postanawia:

1.

umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi;

2.

oddalić wniosek o zasądzenie zwrotu wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 17 stycznia 2011 r. Spółka wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) r. w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier na automatach za styczeń i luty 2010 r. i określenia zobowiązania podatkowego w podatku od gier na automatach za te miesiące.

W dniu 5 października 2011 r. pełnomocnik strony skarżącej oświadczył, że cofa skargę i wnosi o zasądzenie zwrotu wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej w skrócie "p.p.s.a."), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że sąd jest związany cofnięciem skargi, a odmowa uwzględnienia żądania strony ma miejsce jedynie w razie zaistnienia opisanych w tym przepisie przesłanek. Cofnięcie skargi oznacza rezygnację strony z kontynuowania postępowania. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę sąd, stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

W ocenie Sądu, w przedmiotowej sprawie nie zachodzą przesłanki wyłączające dopuszczalność cofnięcia skargi, o których stanowi art. 60 p.p.s.a. Cofnięcie skargi nie prowadzi bowiem do obejścia prawa, jak również nie skutkuje utrzymaniem w mocy aktu obarczonego wadą nieważności. W tym stanie sprawy cofnięcie skargi należy uznać za skuteczne i wiążące Sąd.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzekł o umorzeniu postępowania.

Wniosek o zwrot wpisu sądowego nie mógł zostać uwzględniony, gdyż Spółka wpisu nie uiściła.

M.Ko.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.