Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278932

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 30 stycznia 2013 r.
I SA/Łd 1575/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Janicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie odmowy uzupełnienia decyzji postanawia: zwrócić z funduszy Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz M. P. kwotę 100 (sto) złotych tytułem nadpłaconego wpisu sądowego od skargi, zaksięgowanego w dniu (...) roku, pod pozycją (...).

Uzasadnienie faktyczne

M. P. wniósł skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) w przedmiocie odmowy uzupełnienia decyzji. Do skargi załączono dowód uiszczenia kwoty 200 zł tytułem wpisu sądowego.

Zarządzeniem z dnia 6 lutego 2012 r. wpis sądowy od skargi został określony na 100 zł, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) i art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 13 marca 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej "p.p.s.a.")

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do art. 225 p.p.s.a., opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Zgodnie z art. 230 i art. 231 ww. ustawy, od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, w tym od skarg, pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.

W niniejszej sprawie wysokość wpisu została określona na kwotę 100 zł.

Strona skarżąca uiściła wpis w kwocie 200 zł, a więc o 100 zł wyższej od kwoty należnej. Z tego względu różnicę między wpisem należnym a uiszczonym, wynoszącą 100 zł, należy zwrócić na koszt strony.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 225 p.p.s.a. orzeczono, jak w postanowieniu.

D. B.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.