Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278931

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 28 stycznia 2013 r.
I SA/Łd 1572/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Adamczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. C. i T. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 18 października 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-P. z dnia (...) zmieniającą decyzję z dnia (...) w przedmiocie określenia T. C. i M. C. wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r.

Odpis powyższej decyzji wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o terminie i przysługującym środku zaskarżenia strona skarżąca otrzymała za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 22 października 2012 r.

W dniu 28 listopada 2012 r. podatnicy złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Izby Skarbowej w Ł. skargę na decyzję tego organu z dnia (...)

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W rozpatrywanej sprawie skarżący otrzymali decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) wraz z właściwym pouczeniem 22 października 2012 r.

Od tej daty też zaczął biec termin do złożenia skargi w sądzie administracyjnym, wynoszący 30 dni. Przewidziany w ustawie okres, uprawniający do zaskarżenia aktu administracyjnego upłynął dla skarżących w dniu 21 listopada 2012 r., co oznacza, iż składając skargę w dniu 28 listopada 2012 r., wnieśli ją po terminie.

Stosownie do przepisu art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Mając zatem na względzie treść art. 58 § 1 pkt 2 wskazanej wyżej ustawy orzeczono jak w sentencji.

ake

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.