Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278923

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 25 stycznia 2013 r.
I SA/Łd 1500/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Kowalski (spr.).

Sędziowie: NSA Teresa Porczyńska, WSA Joanna Tarno.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2013 r. na rozprawie sprawy ze skargi K. J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia opłaty paliwowej za luty 2007 r. postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) K. J. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł.i z (...) w przedmiocie opłaty paliwowej za luty 2007 r. W uzasadnieniu wskazała, że podstawą zaskarżonej decyzji były ustalenia dokonane przez Naczelnika Urzędu Celnego w decyzji (...). wydanej w zakresie podatku akcyzowego.

Sądowi wiadomo z urzędu, że decyzją z (...) nr (...) Naczelnik Urzędu Celnego I w Ł. określił K. J. zobowiązanie w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od stycznia do maja 2007 r. Od tej decyzji podatniczka złożyła odwołanie. Postanowieniem z (...) Dyrektor Izby Celnej w Ł. pozostawił odwołanie bez rozpatrzenia uznając, że pełnomocnik strony nie uzupełnił w terminie braków formalnych. Następnie, postanowieniem z (...) nr Dyrektor Izby Celnej utrzymał powyższe rozstrzygnięcie w mocy. Na ostateczne postanowienie Dyrektora Izby Celnej podatniczka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który wyrokiem z 8 listopada 2012 r. (III SA/Łd 825/12) skargę oddalił. Wyrok nie jest prawomocny z uwagi na złożoną skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z 125 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej "p.p.s.a.") sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W niniejszej sprawie Sąd uznał za celowe zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego, bowiem rozstrzygnięcie sprawy w przedmiocie określenia stronie skarżącej opłaty paliwowej, uzależnione jest od uprzedniego prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie III SA/Łd 825/12, w której tutejszy Sąd badał legalność postanowienia Dyrektora Izby Celnej w Ł. pozostawiającego bez rozpatrzenia odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego określającej skarżącej zobowiązanie w podatku akcyzowym m.in. za luty 2007 r.

Jak wynika z uzasadnienia decyzji zaskarżonej w niniejszej sprawie, rozstrzygnięcie w przedmiocie opłaty paliwowej zostało oparte na ustaleniach przyjętych w decyzji dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ciążącego na skarżącej obowiązku w tym podatku.

Konsekwencją ostatecznego obciążenia strony skarżącej obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego od konkretnie ustalonej ilości paliwa silnikowego, będzie dopuszczalność określenia opłaty paliwowej od tej ilości paliwa, od której obowiązana jest ona zapłacić podatek akcyzowy. Stosownie bowiem do art. 37k ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty paliwowej powstaje z dniem, w którym podmioty, o których mowa w art. 37j ust. 1, są obowiązane do zapłaty podatku akcyzowego od paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w art. 37h. Natomiast w myśl art. 37I tej ustawy, podstawą obliczenia wysokości opłaty paliwowej jest ilość paliw silnikowych lub gazu, o których mowa w art. 37h), od jakich podmioty, o których mowa w art. 37j ust. 1, są obowiązane zapłacić podatek akcyzowy.

Wyrokiem z 8 listopada 2012 r. (III SA/Łd 825/12) Sąd oddalił skargę K. J. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. pozostawiające bez rozpatrzenia odwołanie od decyzji określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym. Wyrok nie jest prawomocny, gdyż została złożona skarga kasacyjna.

Z uwagi na fakt, że losy decyzji w sprawie podatku akcyzowego, która w przedmiotowej sprawie ma istotne znaczenie z racji przyjętych w niej ustaleń i oceny prawnej, nie zostały prawomocnie przesądzone, zachodzi podstawa do zawieszenia postępowania w przedmiocie oceny legalności decyzji w zakresie opłaty paliwowej.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

dc

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.