Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278918

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 17 stycznia 2013 r.
I SA/Łd 1492/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Grzegorczyk-Drozda.

Sędziowie WSA: Bożena Kasprzak, Cezary Koziński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2013 r. na rozprawie sprawy ze skargi R. T. K. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia (...) nr (...) w przedmiocie przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Interpretacją indywidualną z dnia (...) r. Dyrektor Izby Skarbowej w Ł., działając z upoważnienia Ministra Finansów, uznał za nieprawidłowe stanowisko R. T. K. przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo - akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania z tytułu wynagrodzenia za umorzenia dobrowolne udziałów lub akcji spółek kapitałowych.

W uzasadnieniu tej interpretacji organ podatkowy stwierdził m.in., że uzyskanie przez spółkę osobową, tj. spółkę komandytowo - akcyjną przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów podlegają rozliczeniu u jej wspólników (zarówno komplementariuszy, jak i akcjonariuszy) proporcjonalnie do ich udziału w zysku spółki. Natomiast dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo - akcyjnej, stanowić będzie dla jej wspólnika - osoby fizycznej, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od posiadanego przez tego wspólnika statusu w spółce. Akcjonariusz spółki komandytowo - akcyjnej ma obowiązek wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a po zakończeniu roku podatkowego złożyć zeznanie podatkowe, w którym wykaże dochody z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną, jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nie zgadzając się z tą interpretacją R. T. K. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Zdaniem skarżącego jego przychodem jako akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej jest wyłącznie faktycznie otrzymana dywidenda, niezależnie od rodzajów działalności prowadzonej i transakcji dokonywanych przez spółkę. W trakcie roku podatkowego, w którym spółka komandytowo - akcyjna uzyskuje przychody, skarżący nie jest zobowiązany do wpłacania co miesiąc zaliczek na podatek dochodowy, ponieważ nie uzyskuje żadnego przychodu należnego. Przychód skarżącego jest opodatkowany na zasadach określonych w art. 5b ust. 2 i art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, który może być opodatkowany tzw. podatkiem liniowym w momencie jego otrzymania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W przepisie tym ustawodawca uregulował możliwość fakultatywnego zawieszenia postępowania sądowego w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania, którego wynik stanowił będzie podstawę do rozstrzygnięcia w zawieszonym postępowaniu. Chodzi tutaj o tzw. zagadnienie wstępne, tj. sytuację, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia może wpływać na wynik postępowania, a jednocześnie uzasadnia celowość wstrzymania czynności procesowych podejmowanych w postępowaniu do czasu rozstrzygnięcia takiego zagadnienia. Zagadnienie wstępne to swego rodzaju przeszkoda do rozpatrzenia sprawy i ostatecznego jej zakończenia, a jego rozstrzygnięcie jest niezbędne do sformułowania wypowiedzi, czy zakwestionowany akt lub działanie organu administracji są zgodne z prawem.

W niniejszej sprawie zarówno organ podatkowy, jak i skarżący kwalifikują przychód (dochód) osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo - akcyjnej przez jej akcjonariusza będącego osobą fizyczną jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwestią sporną natomiast jest to, czy akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej ma obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w trakcie roku podatkowego według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też nie.

W związku rozbieżnością poglądów w orzecznictwie sądów administracyjnych zarówno, co do źródła przychodu akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej, do którego należy zaliczyć dywidendę, jak i skutków tego zaliczenia w postaci określenia momentu uzyskania przychodu i obowiązku zapłaty zaliczek na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, postanowieniem z dnia 18 grudnia 2012 r., skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie o sygn. akt II FSK 754/11 postanowił przedstawić składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego do rozstrzygnięcia następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, tj.: "1. Czy przychód (dochód) osoby fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo - akcyjnej jest, stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej ? 2. Czy w świetle art. 44 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w trakcie roku podatkowego, poprzez ustalanie co miesiąc przychodów i kosztów ich uzyskania przypadających na niego jako wspólnika czy też obowiązek zapłaty zaliczki z tego tytułu powstanie dopiero w momencie podjęcia uchwały o podziale dywidendy albo w momencie wypłaty dywidendy ?".

W ocenie sądu odpowiedź Naczelnego Sądu Administracyjnego na przedstawione powyżej pytania z uwagi na tożsamość występujących zagadnień spornych ma istotne znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Pytania te zostały zresztą również zadane w sprawie, której przedmiotem jest zgodność z prawem indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, a odpowiedź na nie w istocie rozstrzygnie o zasadności skargi.

W tej sytuacji za uzasadnione sąd uznał zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego do czasu podjęcia przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały w sprawie o sygn. akt II FPS 6/12 rozstrzygającej przedstawione zagadnienie prawne przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 18 grudnia 2012 r., sygn. akt II FSK 754/11.

Wobec powyższego, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd orzekł, jak w postanowieniu.

mko

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.