Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 9 kwietnia 2008 r.
I SA/Łd 1476/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Tarno.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania spadkowe spadkodawcy w zakresie podatku od towarów i usług za okres od lutego do kwietnia i grudzień 1999 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 28 grudnia 2007 r. Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wezwał skarżącą M. S. do uiszczenia wpisu w wysokości 100 złotych od skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...)., w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis przedmiotowego zarządzenia został doręczony skarżącej w dniu 15 stycznia 2008 r. Skarżąca nie uiściła wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej: "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania (...). W myśl § 3 tego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie, pomimo prawidłowo doręczonego odpisu zarządzenia zawierającego wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi oraz pouczenie o skutkach jego niewykonania strona skarżąca wpisu nie uiściła.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowił odrzucić skargę.