Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097902

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 4 marca 2011 r.
I SA/Łd 1413/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Klimowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2006 rok postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić z funduszy Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi, zaksięgowaną w dniu (...), pod pozycją (...).

Uzasadnienie faktyczne

Spółka wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych za rok 2006.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia (...) r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 272 zł. Odpis przedmiotowego zarządzenia został doręczony stronie (...) r.

W dniu (...) r. strona wpłaciła tytułem wpisu od skargi 100 zł i wniosła o zwolnienie od wpisu sądowego od skargi ponad uiszczoną kwotę, uzasadniając wniosek trudną sytuacją finansową i zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej: "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania (...). W myśl § 3 tego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym powszechnie przyjmuje się, że jeżeli strona po doręczeniu jej wezwania do uiszczenia opłaty sądowej, ale przed upływem siedmiodniowego terminu, złoży wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, to wezwanie traci aktualność (por. postanowienia NSA: z dnia 28 stycznia 2009 r. sygn. akt II GZ 12/09 LEX nr 551919, z dnia 20 czerwca 2008 r. sygn. akt II GZ 130/08 LEX nr 493734, z dnia 26 kwietnia 2005 r. sygn. akt II FZ 125/05 LEX nr 172526, z dnia z dnia 24 marca 2010 r. sygn. akt I OSK 444/10 LEX nr 606372). Podkreślić należy, że wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych "przerywa" skutecznie bieg terminu do uiszczenia wpisu, a w konsekwencji zapobiega negatywnym skutkom nieuiszczenia tej opłaty, o ile został złożony w ciągu siedmiu dni od doręczenia stronie odpisu zarządzenia przewodniczącego zawierającego wezwanie do zapłaty wpisu.

W rozpoznawanej sprawie, w ustawowym siedmiodniowym terminie, skarżąca Spółka nie uiściła wpisu. Wpłaciła część należnej opłaty i wniosła o zwolnienie od obowiązku jej uiszczenia w pozostałej części, jednak zarówno wpłata jak i złożenie wniosku nastąpiło dzień po upływie terminu wskazanego w wezwaniu.

Opisane wyżej działania Spółki byłyby skuteczne, gdyby strona złożyła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oraz dokonała częściowej zapłaty wpisu w terminie siedmiu dni od otrzymania odpisu zarządzenia. Wobec uchybienia temu terminowi należało uznać, że Spółka nie uiściła wpisu sądowego, a zatem skarga podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd postanowił o odrzuceniu skargi zaś stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. zwrócił stronie kwotę 100 zł uiszczoną na poczet wpisu od skargi.

P.Z-C.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.