Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1502101

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 21 stycznia 2014 r.
I SA/Łd 1283/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Kasprzak.

Sędziowie: NSA Paweł Janicki, WSA Paweł Kowalski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2014 r. sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na uchwałę Rady Miasta S. z dnia 26 kwietnia 2010 r. nr LXVII/37/10 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół, niepublicznych ośrodków oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych na terenie Miasta S. oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

1.

stwierdza nieważność § 1 punkt 1 zaskarżonej uchwały w zakresie w jakim nadaje nowe brzmienie § 4 ustęp 10 uchwały z dnia 26 marca 2010 r. nr LXVI/29/10;

2.

w pozostałym zakresie oddala skargę;

3.

określa, że zaskarżona uchwała w części w jakiej została stwierdzona jej nieważność nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku;

4.

zasądza od Rady Miasta S. na rzecz A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. kwotę 547 (pięćset czterdzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 26 marca 2010 r. Rada Miasta S. podjęła uchwałę nr LXVI/29/10 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół, niepublicznych ośrodków oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych na terenie Miasta S. oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

W dniu 26 kwietnia 2010 r. Rada Miasta S. podjęła uchwałę nr LXVII/37/10 o zmianie wskazanego wyżej aktu w zakresie § 4.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 101 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), pismem z 31 lipca 2013 r. (...)"A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. wezwała Radę Miasta S. do usunięcia naruszenia prawa w związku z podjęciem obu wymienionych uchwał niezgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.; dalej "u.s.o.") oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.; dalej "u.f.p.").

Za sprzeczne z prawem uznano następujące unormowania:

1.

§ 3 ustęp 1 uchwały nr LXVI/29/10 w zakresie w jakim podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Rady Miasta S. oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta S., otrzymana przez Miasto S. od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

2.

§ 3 ustęp 8 uchwały nr LXVI/29/10 w zakresie w jakim w przypadku braku na terenie Miasta S. szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju bez wskazania kryteriów wyboru najbliższej gminy lub powiatu;

3.

§ 6 ustęp 4 uchwały nr LXVI/29/10 w zakresie w jakim kontrolujący może żądać od organu prowadzącego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz udzielania, ustnie lub na piśmie, informacji i wyjaśnień;

4.

§ 6 ustęp 5 i 6 uchwały nr LXVI/29/10 w zakresie w jakim z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który doręcza się kontrolowanemu podmiotowi. Kontrolowany podmiot może złożyć do protokołu z kontroli pisemne zastrzeżenia w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia mu protokołu (ust. 5); Prezydent Miasta S. zawiadamia kontrolowany podmiot o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń, których mowa w ust. 5, w terminie 14 dni licząc od dnia ich otrzymania (ust. 6);

5.

§ 6 ustęp 7 uchwały nr LXVI/29/10 w zakresie w jakim dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Miasta S. na zasadach określonych przepisami o finansach publicznych;

6.

§ 4 ustęp 2 uchwały nr LXVII/37/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w zakresie w jakim do 10-tego dnia każdego miesiąca organ prowadzący składa w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta S., informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania informacji oraz według stanu na pierwszy dzień miesiąca sprawozdawczego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały;

7.

§ 4 ustęp 10 uchwały nr LXVII/37/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w zakresie w jakim dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji prowadzonej przez Miasto S. na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy, do dnia aktualizacji tego wpisu.

W uchwale nr XLVII/92/2013 z dnia 27 września 2013 r., stanowiącej odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, Rada Miasta S. nie uwzględniła powyższych zastrzeżeń spółki.

(...)"A" spółka z o.o. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na uchwałę Rady Miasta S. z dnia 26 marca 2010 r. nr LXVI/29/10 oraz na uchwałę z dnia 26 kwietnia 2010 r. nr LXVII/37/10 zarzucając naruszenie:

1.

art. 90 ust. 3 i 3e oraz ust. 3f u.s.o. w związku z § 3 ust. 1, § 3 ust. 8, § 6 ust. 4, § 6 ust. 5 i 6, § 6 ust. 7 uchwały nr LXVI/29/10 oraz § 4 ust. 2, § 4 ust. 10 uchwały nr LXVII/37/10 poprzez wydanie uchwał z naruszeniem zasad przyznawania i rozliczania dotacji oraz

2.

art. 94 Konstytucji RP w związku z art. 90 u.s.o. w związku z § 3 ust. 1, § 3 ust. 8, § 6 ust. 4, § 6 ust. 5 i 6, § 6 ust. 7 uchwały nr LXVI/29/10 oraz § 4 ust. 2, § 4 ust. 10 uchwały nr LXVII/37/10 poprzez wydanie uchwał z przekroczeniem zakresu delegacji ustawowej.

Wskazując na powyższe spółka wniosła o:

1.

stwierdzenie nieważności uchwał Rady Miasta S.

nr LXVI/29/10 w całości, w szczególności w zakresie: § 3 ust. 1, § 3 ust. 8, § 6 ust. 4, § 6 ust. 5 i 6, § 6 ust. 7 uchwały;

nr LXVII/37/10 w całości, w szczególności w zakresie: § 4 ust. 2, § 4 ust. 10 uchwały;

2.

zasądzenie zwrotu kosztów postępowania sądowego.

W odpowiedzi na skargę organ administracji wniósł o jej oddalenie.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego nieprecyzyjnego sformułowania § 3 ust. 1 uchwały nr LXVI/29/10 w zakresie podstaw obliczania miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia poprzez wskazanie, że podstawą obliczenia dotacji jest uchwała budżetowa Rady Miasta S. oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta S., otrzymana przez miasto S. od Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, organ uznał, że jest on bezpodstawny. Wyjaśnił, że dotacja należna szkole niepublicznej powiązana jest z wysokością ustalonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, co dotowana szkoła niepubliczna w przeliczeniu na jednego ucznia. Określenie w uchwale, że podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest Budżet Miasta S. oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji jest poprawne i wskazuje precyzyjnie na dokumenty, które pozwalają zainteresowanym na prawidłowe określenie wysokości dotacji. Konkretyzując podstawę obliczenia dotacji należałoby zastosować wzory wskazane m.in. w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013 (Dz. U. poz. 1541) oraz co roku zmieniać uchwałę wskazując odpowiednie przepisy pozwalające na ustalenie sposobu podziału części oświatowej. Takie rozwiązanie spowoduje, że zmienione zapisy będą niejasne i trudne do zweryfikowania przez zainteresowane podmioty, gdyż zastosowanie odpowiednich wzorów do obliczania wysokości subwencji oświatowej wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji.

W kwestii zarzutu niewskazania w § 3 ust. 8 uchwały nr LXVI/29/10 kryteriów wyboru najbliższej gminy lub powiatu w odniesieniu do sytuacji, gdy na terenie miasta S. nie jest prowadzona szkoła publiczna danego typu lub rodzaju, co dotowana placówka niepubliczna, organ administracji wskazał, że zgodnie z treścią art. 90 ust. 4 u.s.o., organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego upoważniony jest do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b, oraz trybu i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Ustawa o systemie oświaty nie upoważnia organu stanowiącego do podjęcia uchwały w zakresie wskazania kryteriów wyboru najbliższej gminy lub powiatu. Ponadto wnioskodawca pozostaje w błędnym przekonaniu, że Prezydent Miasta S. nie posiada kompetencji do wyboru najbliższej gminy w celu ustalenia wysokości dotacji dla danego typu lub rodzaju placówki niepublicznej.

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Prezydent Miasta S. wykonuje uchwały Rady Miasta S. i zadania gminy określone przepisami prawa. W związku z powyższym organ wykonawczy miasta S. posiada stosowne uprawnienia, jak również zobowiązany jest wykonywać uchwały podejmowane przez Radę Miasta S.

Organ administracji nie podzielił też zarzutu niezgodności z ustawą o systemie oświaty § 6 ust. 4-7 uchwały nr XLVI/29/10 w zakresie żądania przez kontrolujących sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów, sporządzania po przeprowadzonej kontroli protokołu i możliwości wniesienia przez kontrolowanego zastrzeżeń do protokołu oraz określenia, że zwrot dotacji do Budżetu Miasta S. następuje na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych. Wskazał, że w zaskarżonej uchwale nie można doszukać się jakiegokolwiek dodatkowego warunku, jaki musi zostać spełniony przez organ prowadzący niepubliczną placówkę oświatową. Ponadto ustawa o systemie oświaty upoważnia organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. W świetle powyższego, co do zasady dopuszczalne jest wskazanie szczególnego trybu przeprowadzenia kontroli w podmiocie wykorzystującym dotacje, z uwzględnieniem art. 90 ust. 3e-3g u.s.o.

Za bezzasadny uznano również zarzut dotyczący sporządzenia oraz trybu składania zastrzeżeń do protokołu kontroli. Organ administracji wskazał, że zgodnie z art. 252 w związku z art. 60 oraz art. 61 ust. 1 u.f.p. dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności na mocy decyzji wydanej przez jednostkę i samorządu terytorialnego. W świetle powyższego zarzut dotyczący niemożności weryfikacji protokołu pokontrolnego jest w ocenie organu nietrafiony, bowiem wówczas gdy zostanie wydana decyzja o zwrocie dotacji, przysługiwać będzie od niej tryb odwołania przewidziany w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Dalej Rada Miasta argumentowała, że zgodnie z treścią art. 60 u.f.p. środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym są w szczególności kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie

Zapis w uchwale dotyczący trybu, w jakim dotacja ma zostać zwrócona wyłącznie wskazuje na stosowanie przepisów ustawy o finansach publicznych nie dodając jakichkolwiek dodatkowych kryteriów lub też norm postępowania w sprawie zwrotu dotacji. Ponadto konieczność zwrotu dotacji jest jednym z możliwych następstw przeprowadzonej w określonej placówce kontroli, której szczególny tryb i warunki zostały określone w przedmiotowej uchwale.

Rozpatrując zarzut dotyczący niezgodności z ustawą o systemie oświaty i finansach publicznych uchwały zmieniającej nr LXVII/37/10 odnośnie zapisu § 4 ust. 2 w zakresie, w jakim do 10-tego dnia każdego miesiąca organ prowadzący składa w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta S., informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na postawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania informacji oraz według stanu na pierwszy dzień miesiąca sprawozdawczego, organ administracji zaznaczył, że obowiązkiem prowadzącego placówkę niepubliczną jest prowadzenie stosownej dokumentacji przebiegu nauczania. Wskazał, że zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 4 u.s.o. placówka niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej w przypadku, gdy m.in. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych. Szczegółowa regulacja dotycząca sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania została określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225). Z unormowań przyjętych w tym rozporządzeniu wynika, że placówka oświatowa ma faktyczną możliwość, a nawet obowiązek prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, która pozwala na określenie aktualnej listy uczniów, którzy uczestniczyli w danym miesiącu przynajmniej w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Ponadto wbrew twierdzeniom wnioskodawcy weryfikacja ilości uczniów w danym miesiącu nie musi być rozpatrywana dopiero na koniec roku kalendarzowego w trybie rozliczenia dotacji. Dotacje ustalane są na dany rok kalendarzowy i przekazywane są - zgodnie z art. 90 ust. 3 u.s.o. - do niepublicznych szkół i placówek w 12 częściach (ratach miesięcznych) w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. W sytuacji, gdy faktyczna liczba uczniów w danym miesiącu jest wyższa od zgłoszonej we wniosku o udzielenie dotacji, to dotacja przysługuje na wyższą, a gdy jest niższa to na niższą liczbę uczniów.

W nawiązaniu do zarzutu niezgodności z ustawą o systemie oświaty § 4 ust. 10 uchwały nr LXVII/37/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. organ administracji argumentował, że zgodnie z treścią art. 82 ust. 1 u.s.o. osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. W związku z powyższym warunkiem koniecznym istnienia placówki niepublicznej jest uzyskanie wpisu w odpowiednim rejestrze. W przypadku, gdy wpis został wykreślony na podstawie art. 83 u.s.o. lub utracił swoją aktualność placówka oświatowa w świetle obowiązujących przepisów nie powinna funkcjonować. Ponadto art. 90 ust. 1 i ust. 2 u.s.o. wskazuje, że odpowiednie placówki oświatowe otrzymują dotacje z budżetu gminy lub powiatu. Mając na uwadze powyższe, jeżeli warunkiem koniecznym prowadzenia placówki niepublicznej jest posiadanie aktualnego wpisu, wykreślenie wpisu uniemożliwia uzyskanie dotacji na prowadzoną działalność.

Zarządzeniem z dnia 5 listopada 2013 r. Przewodniczący Wydziału I WSA w Łodzi, na podstawie art. 57 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej "p.p.s.a."), zarządził rozdzielenie skarg. Skarga na uchwałę Nr LXVI/29/10 została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Łd 1282/13, zaś na uchwałę zmieniającą Nr LXVII/37/10 pod sygn. akt I SA/Łd 1283/13.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje.

Stosownie do art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r., nr 153 poz. 1269 z późn. zm.) kontrola zaskarżonego aktu prawa miejscowego organu jednostki samorządu terytorialnego jest dokonywana przez sąd administracyjny pod względem zgodności z prawem, przy uwzględnieniu stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania zaskarżonego aktu.

Merytoryczną kontrolę kwestionowanej uchwały poprzedzić należy oceną spełnienia przez skargę warunków jej dopuszczalności. Jak wynika z akt skargę wniesiono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595) i art. 101 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. zwanej dalej u.s.g). Miasto S. jest miastem na prawach powiatu. Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie, dlatego też wskazanie w skardze jako podstawy zaskarżenia art. 101 ustawy o samorządzie gminnym było prawidłowe. Warunkiem dopuszczalności skargi wniesionej na podstawie tego przepisu jest: wydanie przez organ uchwały w sprawie z zakresu administracji publicznej, uprzednie wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa, zachowanie terminu do wniesienia skargi.

Zdaniem sąd powyższe formalne przesłanki zostały w sprawie spełnione.

Bezspornie uchwała z dnia 26 kwietnia 2010 r. została podjęta w sprawie z zakresu administracji publicznej, bowiem normy stanowiące podstawę jej wydania są normami prawa administracyjnego (publicznego) i taki też publiczny charakter nadają przedmiotowi regulacji zawartemu w uchwale (vide postan. SN z 26 września 1996 r., III ARN 45/96, OSNP 1997/9/125). Przypomnieć należy, że upoważnienie do podjęcia spornej uchwały wynika z art. 90 ust. 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. zwanej dalej u.s.o) i ogólnie rzecz ujmując uprawnia do uregulowania zasad udzielania dotacji (środków publicznych) niepublicznym formom działalności wychowawczo oświatowej (podmiotom prywatnym). Zasady dysponowania dotacją wynikają zatem częściowo z przepisów ustawowych (art. 90 ustawy oświatowej), a częściowo z uchwał podejmowanych na podstawie upoważnienia zawartego w wymienionym wyżej art. 90 ust. 4. Kontrolowana uchwała spełnia również drugi warunek uzasadniający jej zaliczenie do aktów "z zakresu administracji publicznej", bowiem w sposób władczy, a nie na zasadzie równorzędności stron stosunku prawnego gmina - podmiot prywatny (beneficjent dotacji), kształtuje sytuację prawną adresata norm. Podjęta jest celem realizacji zadania własnego miasta na prawach powiatu polegającego na dofinansowywaniu działalności szkół i przedszkoli oraz ma na celu rozdysponowanie, na określonych zasadach, środków publicznych podmiotom, które się o nie ubiegają. Z uwagi na charakter jej norm prawnych - nieprecyzujących, poza ogólnymi cechami, podmiotów mogących stać się beneficjentami środków publicznych - a więc norm generalnych, abstrakcyjnych, stanowi akt prawa miejscowego. Jej regulacjami może być bowiem objęta nieograniczona liczba podmiotów spełniających określone kryteria - prowadzących niepubliczne formy działalności oświatowo-wychowawczej.

Spełniony został również drugi warunek dopuszczalności skargi z art. 101 ust. 1 u.s.g. - wezwano organ podejmujący uchwałę do usunięcia naruszenia prawa (vide pismo z 31 lipca 2013 r. k.19 -29).

Skargę wniesiono również w ustawowym terminie. Zgodnie ze stanowiskiem NSA z uchwały z 2 kwietnia 2007 r. (II OPS 2/07, ONSAiWSA 2007/3/60) do skargi wnoszonej do sądu administracyjnego na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g. ma zastosowanie art. 53 § 2 p.p.s.a. Oznacza to, że należy ją wnieść w terminie trzydziestu dni od otrzymania odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa lub w braku takiej odpowiedzi - w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wezwania. W sprawie niniejszej w odpowiedzi na wezwanie skarżącej z 31 lipca 2013 r. Rada Miasta S. podjęła uchwałę w dniu 27 września 2013 r. Skarga została złożona organowi 30 września 2013 r. (vide prezentata na skardze), a więc przed upływem 30 dniowego terminu, o którym mowa w art. 53 § 2 p.p.s.a.

Warunkiem skutecznego wniesienia skargi na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g. i otwarcia drogi do merytorycznego jej rozpoznania jest, oprócz jej dopuszczalności, posiadanie przez skarżącego legitymacji skargowej. W przypadku skargi opartej na wskazanej normie chodzi o wykazanie się indywidualnym interesem prawnym lub uprawnieniem oraz zaistniałym w dacie wnoszenia skargi i spowodowanym zaskarżoną uchwałą - naruszeniem subiektywnie pojmowanego interesu lub uprawnienia. Uwzględnienie skargi w takiej sytuacji może zatem nastąpić, gdy sąd stwierdzi, że naruszenie interesu prawnego skarżącego wiąże się z uchybieniem przez organ obiektywnemu porządkowi prawnemu (vide wyrok NSA z 9 czerwca 1995 r., IV SA 346/96, ONSA 1996, Nr 3, poz. 125). W orzecznictwie i doktrynie eksponuje się przede wszystkim bezpośredniość, konkretność i realność charakteru interesu prawnego strony, kształtowanego aktem stosowania prawa materialnego. W sprawie niniejszej powyższe przesłanki zostały spełnione. (...) prowadzi bowiem szkoły niepubliczne na terenie Miasta S., korzystające z dotacji na podstawie art. 90 u.s.o

Zgodnie z art. 94 Konstytucji organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.

Podstawę do wydania zaskarżonej uchwały stanowił przepis art. 90 ust. 4 u.s.o. Zgodnie z jego brzmieniem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

Spór w niniejszej sprawie koncentruje się na tym, czy organ stanowiący samorządu (Rada Miasta S.) wydając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2010 r. nie naruszył prawa wykraczając poza zakresie upoważnienia zawartego w art. 90 ust. 4 u.s.o.

Rację w tym sporze częściowo ma skarżący - w zakresie § 1 punktu 1 spornej uchwały w zakresie w jakim nadał § 4 ust. 10 nowe brzmienie. W ocenie sądu kwestionowana regulacja naruszają prawo w sposób istotny, dlatego też istnieje podstawa określona w art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do stwierdzenia nieważności. W pozostałym zakresie uchwała nie narusza prawa.

1. Przepis § 1 punkt 1 uchwały nr.LXVII/37/10 Rady Miasta S. z dnia 26 kwietnia 2010 r. nadała całemu § 4 uchwały nr. LXVI/29/10 nowe brzmienie, zgodnie z § 4 ust. 10 dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji prowadzonej przez Miasto S. na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy, do dnia aktualizacji tego wpisu. W ocenie (...) zakres kompetencji prawotwórczej Rady Miasta wynikający z art. 90 ust. 4 u.s.o nie obejmuje sytuacji w której dotacja nie podlega przekazaniu. Rada Miasta nie ma możliwości wstrzymania wypłat należnych dotacji wprowadzając ograniczenia prawa do wypłaty dotacji nieznane ustawie o systemie oświaty.

W związku z tym stwierdzić trzeba, że zawarta w jej § 4 ust. 10 regulacja dotycząca przesłanek i sposobu wstrzymania wypłaty dotacji stanowi przekroczenie granic upoważnienia ustawowego zawartego w art. 90 ust. 4 ustawy oświatowej. Stanowi zatem istotne naruszenie prawa i wymaga wyeliminowania z obrotu prawnego jako regulacja nieważna.

Obowiązujące w dacie podejmowania zaskarżonej uchwały brzmienie upoważnienia z art. 90 ust. 4 było następujące: "Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji". Już wykładnia gramatyczna tego upoważnienia nie pozwala bronić poglądu, że dotyczy ono również wprowadzania w uchwale jednostki samorządu terytorialnego regulacji dotyczących wstrzymywania wypłaty przyznanej dotacji. W takiej sytuacji wprowadzenie do uchwały instytucji wstrzymania dotacji prowadzi faktycznie do ograniczenia prawa do niej i jest swego rodzaju sankcją nieprzewidzianą ustawowo, do której ustalania organ samorządu nie ma upoważnienia. Powyższe potwierdza również wykładnia systemowa, bowiem ani w pozostałych przepisach ustawy oświatowej ani w obowiązującej w dacie podejmowania kwestionowanej uchwały ustawie ani w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) nie przewidziano wstrzymywania wypłaty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wskazać trzeba, że powyższy pogląd o niedopuszczalności wprowadzania do uchwały podjętej na podstawie upoważnienia zawartego w art. 90 ust. 4 ustawy oświatowej instytucji wstrzymania wypłaty dotacji jest w orzecznictwie jednolity (vide wyroki WSA w Gdańsku: z 27 października 2010 r., I SA/Gd 892/10, WSA w Kielcach z 18 lutego 2010 r., II SA/Ke 45/10 i z 10 marca 2009 r., II SA/Ke 30/09, WSA we Wrocławiu z 15 kwietnia 2010 r., IV SA/Wr 42/10 i WSA w Krakowie z 18 czerwca 2009 r., I SA/Kr 683/10 oraz WSA w Gliwicach z 7 września 2010 r., IV SA/GL 314/10 - dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl, dalej CBOSA).

Zdaniem sądu wprowadzenie do zaskarżonej uchwały § 4 ust. 10 dotyczącego wstrzymywania wypłaty dotacji jest istotnym naruszeniem prawa, które kwalifikuję tę uchwałę, w podanym zakresie, do stwierdzenia nieważności. Realizacja przez organy jednostki samorządu terytorialnego publicznoprawnych upoważnień ustawowych do wydawania aktów prawa miejscowego, zwłaszcza dotyczących dysponowania środkami publicznymi, powinna być traktowana zawężająco. Jak stwierdził WSA w Olsztynie w wyroku z 5 października 2010 r., "W sferze zobowiązań publicznoprawnych dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje" (II SA/O 763/10, CBOSA). Sprzeczne z prawem jest zatem dokonywanie zmian w zapisach ustawowych i regulowanie niektórych kwestii w sposób wykraczający poza delegację ustawową, co miało miejsce w tekście zaskarżonej uchwały. Zdaniem składu orzekającego jest to sprzeczność istotna.

Niezależnie od tego stwierdzić wypada, że Rada Miasta S. uchwalając kwestionowany przepis co najmniej błędnie go sformułowała odwołując się w jego treści do art. 83 ust. 1 u.s.o. Przepis ten (art. 83 ust. 1 u.s.o) reguluje przesłanki wykreślenia wpisu do ewidencji, natomiast zakwestionowany przepis uchwały Rady Miasta S. dotyczy skutków dezaktualizacji danych zawartych we wpisie do ewidencji, o czym traktuje art. 82 ust. 2 w związku z art. 82 ust. 5 u.s.o.

2.

skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności § 4 ust. 2 uchwały z dnia 26 kwietnia 2010 r. w zakresie w jakim do 10-tego dnia każdego miesiąca organ prowadzący składa w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta S., informacje o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania informacji oraz według stanu na pierwszy dzień miesiąca sprawozdawczego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr.2. Uzasadniając swe żądanie (...) wskazało na przepis art. 90 ust. 3 u.s.o zgodnie z którym dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 2a przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych (...). Z uwagi na brak możliwości przedstawienia danych w zakresie frekwencji słuchaczy zapisanych do szkół po pierwszym dniu danego miesiąca uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu należy stwierdzić, że organ dotujący bezpodstawnie pozbawił uprawniony podmiot dotacji na cele oświatowe. Ponadto - mimo, że dotacje przysługują w wysokości odpowiadającej faktycznej, rzeczywistej liczby uczniów - to winny być przekazywane beneficjentowi w wysokości zaplanowanej. Jeżeli w trakcie roku okaże się, że liczba uczniów jest inna od planowanej, to istnieje obowiązek jej zwrotu oparty na przepisie art. 252 ustawy o finansach publicznych realizowany nie na etapie przyznania dotacji, tylko etapie jej rozliczenia.

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że pogląd autora skargi, że z przepisów ustawy wynika, że dotacja przez cały rok ma być przekazywana w wysokości zaplanowanej jest nieuzasadniony. Zgodnie z przepisami art. 90 u.s.o dotacje przysługują na jednego ucznia i są przekazywane w 12 miesięcznych ratach. Oznacza to, że zmiany ilości uczniów (słuchaczy, wychowanków) w trakcie roku winny skutkować proporcjonalną zmianą wysokości poszczególnych rat dotacji, odpowiednio ich zwiększeniem lub zmniejszeniem. Skoro tak, to organ wykonawczy samorządu musi posiadać wiedzę, która pozwoli mu obliczyć (skonkretyzować) wysokość poszczególnych miesięcznych rat dotacji i temu służy zakwestionowany przepis. Tym samym - w ocenie sądu - mieści się on w zakresie delegacji ustawowej zawartej w art. 90 ust. 4, a tym samym nie narusza także treści art. 94 Konstytucji.

Mając na uwadze powyższe rozważania, na podstawie art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) należało stwierdzić nieważność § 1 pkt 1 spornej uchwały w zakresie w jakim nadał nowe brzmienie § 4 ust. 10 uchwały z dnia 26 marca 2010 nr.LXVI/29/10. W pozostałym zakresie skarga jako nieuzasadniona została oddalona na podstawie art. 151 tej ustawy. Podstawą rozstrzygnięcia zawartego w pkt 3 wyroku był art. 152 p.p.s.a. O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 tej ustawy.

DC.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.