Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1565253

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 19 grudnia 2014 r.
I SA/Łd 1241/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Kowalska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w Wydziale I po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. M. R. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. M. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) roku Nr (...) w przedmiocie: określenia wysokości zobowiązania podatkowego w 19% podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia: 1. przyznać skarżącej A. M. R. prawo pomocy poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od skargi ponad kwotę 100 zł (sto złotych); 2. oddalić wniosek w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 13 października 2014 r. A. M. R. wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ze skargą na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z (...) roku określającą jej wysokości zobowiązania podatkowego w 19% podatku dochodowym od osób fizycznych. Do skargi dołączyła wniosek uzupełniony pismem z 24 listopada 2014 r. o przyznanie jej prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w całości.

Ze złożonego na urzędowym formularzu PPF oświadczenia o stanie rodzinnym majątku i dochodach wynika, że wnioskodawczyni samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, którego źródłem utrzymania jest jej emerytura w wysokości 1.865 zł. Skarżąca nie posiada żadnego majątku ani oszczędności. Zamieszkuje w mieszkaniu będącym własnością jej córki ponosząc z tego tytułu opłaty w wysokości ok. 385 zł miesięcznie (czynsz i prąd). Wnioskodawczyni zadeklarowała, że kwotę około 200 zł miesięcznie wydaje na leki, 40 zł miesięcznie to koszt ubezpieczenia. Ponadto skarżąca obciążona jest obowiązkiem spłaty kredytu, którego rata wynosi 770 zł miesięcznie.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Wniosek jest częściowo zasadny.

Stosownie do art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)- dalej "p.p.s.a." prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W niniejszej sprawie skarżąca wystąpiła o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych (punkt 4 formularza wniosku), czyli o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym. Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym osobie fizycznej następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od oceny referendarza sądowego zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania pomocy prawnej.

Z wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawczyni samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, którego źródłem utrzymania jest jej emerytura w wysokości 1.865 zł. Skarżąca nie posiada żadnego majątku ani oszczędności. Zamieszkuje w mieszkaniu będącym własnością jej córki ponosząc z tego tytułu opłaty w wysokości ok. 385 zł miesięcznie (czynsz i prąd), około 200 zł miesięcznie wydaje na leki, 40 zł miesięcznie to koszt ubezpieczenia. Ponadto skarżąca obciążona jest obowiązkiem spłaty kredytu, którego rata wynosi 770 zł miesięcznie. Uwzględniając powyższe, wysokość wpisu od skargi w sprawie niniejszej (512 zł), stosownie do art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. należało uznać, że skarżąca wykazała, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku koniecznego utrzymania, dlatego w celu zachowania prawa do sądu zasadnym jest przyznanie jej prawa pomocy poprzez zwolnienie od wpisu od skargi ponad kwotę 100 zł. Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitego zwolnienia od kosztów sądowych uznać należało za nieuzasadniony. Partycypacja w kosztach postępowania jest powinnością strony nawet jeżeli miałoby to nastąpić z uszczerbkiem koniecznego utrzymania, a obowiązkiem strony jest poczynienie oszczędności we własnych wydatkach do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania. Nie sposób dać wiary twierdzeniom skarżącej o braku jakichkolwiek środków pieniężnych z których mogłyby zostać pokryte koszty sądowe, w sytuacji, w której systematycznie reguluje ona należności z tytułu swoich zobowiązań prywatonoprawnych - raty kredytu, których miesięczna wysokość zdecydowanie przekracza obciążające ją koszty postępowania. Przyznanie pierwszeństwa zobowiązaniom prywatnoprawnym skarżącej prowadziłoby do ich nieuzasadnionego uprzywilejowania i przerzucenia całości kosztów toczonego postępowania na Skarb Państwa czyli współobywateli. Wnioskodawczyni dysponuje stałym miesięcznym dochodem, który w zestawieniu z wykazanymi niezbędnymi kosztami utrzymania, pozwala w ocenie referendarza sądowego na wygospodarowanie kwoty 100 zł stanowiącą ułamek należnego wpisu od wniesionej skargi jak również środków, na pokrycie ewentualnych dalszych kosztów postępowania, których wysokość będzie już niższa.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

E.B.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.