Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2007 r.
I SA/Łd 1239/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Joanna Grzegorczyk- Drozda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. W. o wstrzymanie wykonania decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty zaliczek na podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej za 2006 rok postanawia: odmówić wstrzymania wykonania decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Pełnomocnik M.W. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ustalenia M.W. kwoty zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej za 2006 rok.

W skardze tej pełnomocnik zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, podnosząc, iż wykonanie decyzji może doprowadzić do naruszenia słusznego interesu strony postępowania i narazić ją na szkody materialne, bowiem egzekucja prowadzić będzie do realizacji nieistniejącego zobowiązania, które wygasło i nie może być egzekwowane po powstaniu zobowiązania podatkowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 61 § 1,3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej w dalszej części uzasadnienia p.p.s.a. - wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, natomiast po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Przy czym chodzi o taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2004 r., GZ 138/2004, lex nr 281811). Uprawdopodobnienie zaś okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji spoczywa na stronie skarżącej (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2004 r., FZ 496/2004, niepublikowane; z dnia 18 czerwca 2004 r., FZ 138/04, niepublikowane).

Rozpatrując wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Sąd stwierdził, iż skarżąca nie uprawdopodobniła okoliczności uzasadniających zastosowanie art. 61 § 3 p.p.s.a.

We wniosku skarżąca podniosła jedynie, iż wykonanie decyzji może spowodować naruszenie słusznego interesu strony postępowania i narazić ją na szkody materialne, gdyż egzekucja prowadzić będzie do realizacji nieistniejącego zobowiązania.

W ocenie Sądu powyższa okoliczność nie uzasadnia uwzględnienia rozpatrywanego wniosku.

Postępowanie z wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest postępowaniem incydentalnym i w jego ramach Sąd nie zajmuje się badaniem zasadności samej skargi. Merytoryczne odnoszenie się Sądu do kwestii istnienia bądź nieistnienia obowiązku zapłaty zaliczki stanowiłoby " przesąd" i wkroczenie w kompetencje zastrzeżone dla składu rozpoznającego sprawę co do istoty.

Ponadto Sąd dokonując z urzędu analizy materiału dowodowego w aspekcie wystąpienia przesłanek określonych w art. 61 § 3 p.p.s.a., nie znalazł podstaw do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Sytuacja finansowa i rodzinna skarżącej wskazuje, że ewentualne wykonanie decyzji nie spowoduje zagrożenia dla jej egzystencji, zdrowia czy życia.

Mając powyższe na uwadze, na mocy przepisu art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

P.Pij.