Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748957

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2015 r.
I SA/Łd 1167/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Klimowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych uiszczonego w związku z zawarciem umowy spółki postanawia: zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na rzecz strony skarżącej kwotę 160 (sto sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 22 stycznia 201 r., sygn. akt I SA/Łd 1167/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił zaskarżoną przez A. Spółkę z o.o. z siedzibą w K. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) r. i poprzedzającą ją decyzję naczelnika Urzędu Skarbowego w P. T. z dnia (...) r. w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na rzecz strony skarżącej kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Zasądzając na rzecz strony skarżącej kwotę uiszczonego wpisu sądowego Sąd pierwszej instancji powołał się na art. 200 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") W ocenie Sądu brak było podstaw do zasądzenia zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Zdaniem Sądu jedynym podmiotem uprawnionym do reprezentowania strony skarżącej jest P. Z. tj. Prezes Zarządu. P. Z. nie może w niniejszym postępowaniu występować równocześnie jako prezes Zarządu spółki i pełnomocnik Prezesa Zarządu strony skarżącej.

Nie zgadzając się z rozstrzygnięciem w zakresie zwrotu kosztów postępowania P. Z. wniósł zażalenie na rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zawartych w wymienionym wyżej wyroku domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd pierwszej instancji. Zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzucił niezastosowanie art. 205 § 2 w zw. z § 4 p.p.s.a.

Postanowieniem z dnia 1 czerwca 2015 r. sygn. akt II FZ 278/15 Naczelny Sąd administracyjny uchylił pkt 2 zaskarżonego wyroku i w tym zakresie przekazał sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu tego postanowienia Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zgodnie z art. 205 § 2 p.p.s.a. do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się ich wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. Zgodnie z art. 205 § 4 p.p.s.a. przepis § 2 stosuje się odpowiednio do strony reprezentowanej przez doradcę podatkowego. Przepisy te nie wskazują wprost w jakim charakterze ma występować reprezentujący spółkę adwokat, radca prawny czy doradca podatkowy. Uznać zatem należy, że przepisy te mają zastosowanie także wówczas gdy ten jest uprawniony do działania z tytułu innego niż pełnomocnictwo.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje;

Stosownie do art. 200 p.p.s.a. w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw.

Zgodnie zaś z art. 205 § 2 p.p.s.a. do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się ich wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. Z kolei zgodnie § 4 przepisy § 2 i 3 stosuje się odpowiednio do strony reprezentowanej przez doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego.

Wynagrodzenie pełnomocnika będącego doradcą podatkowym ustala się na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz. U. Nr 31, poz. 153). Zgodnie z brzmieniem § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. rozporządzenia kwota wynagrodzenia doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym wynosi w pierwszej instancji w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, przy wartości przedmiotu sprawy do 500 zł - 60 zł.

W niniejszej sprawie na podstawie § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) pobrano wpis w wysokości 100 zł, ponieważ wartość przedmiotu zaskarżenia wyniosła 250 zł.

Mając na uwadze powyższe należało orzec o kosztach postępowania na podstawie art. 200, art. 205 § 2 i § 4 p.p.s.a. oraz § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu.

AKE.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.