Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2877781

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 14 lutego 2012 r.
I SA/Łd 1134/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Janicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie określenia wysokości podatku od nieruchomości za 2007 rok postanawia: na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a. podjąć zawieszone postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.