Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097898

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 6 grudnia 2011 r.
I SA/Łd 1108/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Cisowska-Sakrajda (spr.).

Sędziowie: NSA Anna Świderska, WSA Bartosz Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2011 r. sprawy ze skargi M. K. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia (...) nr (...) w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości postanawia:

1)

umorzyć postępowanie sądowo administracyjne;

2)

zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi M. K. kwotę 200 złotych (dwieście) złotych tytułem wpisu uiszczonego w dniu (...) zaksięgowanego pod pozycją (...).

Uzasadnienie faktyczne

M. K. wniosła skargę na interpretację Ministra Finansów przepisów prawa podatkowego z dnia (...) roku Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Minister Finansów w piśmie z dnia 25 października 2011 r. poinformował, iż interpretacją z dnia (...) roku Nr (...) uwzględnił tą skargę w całości oraz wniósł o umorzenie postępowania sądowego w sprawie. Do pisma organ podatkowy dołączył oryginał interpretacji z dnia (...) r.

Pismem z dnia 25 listopada 2011 r. skarżąca w związku z uwzględnieniem przez Ministra Finansów skargi wniosła o umorzenie postępowania w sprawie oraz o zwrot wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Instytucję umorzenia postępowania reguluje przepis art. 161 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a. Stosownie do powołanego przepisu, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w trzech sytuacjach, a mianowicie:

1.

jeśli skarżący skutecznie cofnął skargę,

2.

w razie śmierci strony, jeśli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania,

3.

gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

W niniejszej sprawie ma zastosowanie przepis pkt 3 powołanego przepisu. Postępowanie sądowoadministracyjne staje się bezprzedmiotowe, jeśli w jego toku wystąpią zdarzenia, w następstwie których przestanie istnieć sprawa sądowoadministracyjna i wydanie wyroku stanie się zbędne lub niedopuszczalne. Na gruncie tego przepisu chodzi o zdarzenia będące przeszkodami o charakterze trwałym, powodującymi niemożność dalszego postępowania, zaś użyty w tym przepisie zwrot "stało się" oznacza wystąpienie przyczyn, które w chwili wniesienia skargi nie istniały, a wystąpiły dopiero w toku rozpoznawania sprawy.

Postępowanie sądowe może stać się bezprzedmiotowe z różnych przyczyn. Do przyczyn tych należy zaliczyć (przykładowo) wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji (postanowienia) przez organ, który wydał tę decyzję, w ramach tzw. samokontroli (art. 54 § 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), albo w sytuacji wygaśnięcia decyzji (postanowienia), będącej przedmiotem skargi (por. J.P.Tarno: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa 2004, s.235 czy T. Woś, H. Knysiak, M. Romańska: Prawo o postępowaniu prze sądami administracyjnymi, Komentarz, Warszawa 2005, s. 495).

W analizowanej sprawie, po wyznaczeniu na dzień 6 grudnia 2011 r. terminu rozpoznania sprawy za skargi skarżącej na interpretację w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów poinformował, iż interpretacją z dnia (...) r. Nr (...) uwzględnił w całości tę skargę i wydał interpretację potwierdzającą stanowisko skarżącej. Okoliczność ta czyni wydanie wyroku zbędnym, brak jest bowiem przedmiotu tegoż postępowania. Z tych względów uznać należało, iż postępowanie sądowoadministracyjne stało się bezprzedmiotowe.

O zwrocie kosztów postępowania orzeczono na podstawie przepisu art. 201 § 1 p.p.s.a. Stosownie do treści tegoż przepisu zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a. Zgodnie zaś z art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w pkt 1 postanowienia, na podstawie art. 201 § 1 tej ustawy zaś orzekł jak w pkt 2 postanowienia.

P.Z-C.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.