I SA/Łd 1067/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203065

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 lutego 2017 r. I SA/Łd 1067/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 7 lutego 2017 r. Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale I - Magdalena Sieniuć po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. K. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) roku Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych z tytułu I i II raty podatku od nieruchomości za 2016 rok postanawia: przyznać skarżącemu - M. K. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

Uzasadnienie faktyczne

M. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) roku w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych z tytułu I i II raty podatku od nieruchomości za 2016 rok.

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu od powyższej skargi w kwocie 500 zł skarżący pismem z dnia 16 grudnia 2016 r. wniósł o "uchylenie tej zapłaty". Żądanie to zostało potraktowane jako wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od wpisu od skargi. W nadesłanym następnie, na wezwanie Przewodniczącego Wydziału, urzędowym formularzu PPF skarżący uzupełniająco wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych w całości i ustanowienie radcy prawnego w niniejszej sprawie. W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach podał, że prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną, 29-letnim synem, 28-letnią synową i 4-letnim wnukiem. Majątek rodziny stanowią nieruchomości w postaci domu jednorodzinnego, budynku gospodarczego, nieruchomości rolnej o pow. 16,16 ha (produkcja rolna) i nieruchomości w B., a ponadto samochód osobowy, samochód "Lublin" i ciągnik rolniczy. Skarżący podał przy tym, że osiąga dochód z tytułu emerytury w wysokości 2.008 zł, z tytułu dzierżawy w wysokości 1.220 zł i gospodarstwa rolnego w kwocie 984,13 zł, co łącznie stanowi kwotę 4.212,13 zł. Natomiast wydatki rodziny związane z opłatami eksploatacyjnymi, utrzymaniem, transportem, zakupem leków, rehabilitacją i ubezpieczeniem wahają się w granicach kwoty 2.728 zł - 3.128 zł. Rodzina spłaca przy tym kredyt, miesięczna rata kredytowa wynosi 934,41 zł. Roczne zobowiązania pieniężne z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i dzierżawy wieczystej skarżący określił na kwotę 14.458 zł.

Jednocześnie w uzasadnieniu wniosku skarżący podniósł dodatkowo, że ciężko choruje, w ciągu ostatniego roku był hospitalizowany 17 razy. Nie może pracować. Ponadto jego sytuacja materialna pogorszyła się również z powodu suszy, nie zebrał plonów, a także z powodu podwyżki podatku za 2016 rok. Nie stać go na zapłatę I i II raty podatku, aby opłacać corocznie podatek zmuszony był zaciągać kredyty suszowe i inne. Nigdy nie korzystał z możliwości umorzenia podatku. Ponadto skarżący oświadczył, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym i rzecznikiem patentowym.

Z uwagi na fakt, że zawarte w powyższym wniosku oświadczenia okazały się niewystarczające do oceny rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych wnioskodawcy, zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 10 stycznia 2017 r. wezwano skarżącego do złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń dotyczących jego sytuacji majątkowej, w tym do wskazania kwoty dochodu miesięcznego netto osiąganego przez jego żonę, syna i synową, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, a także podania ich stanu majątkowego, nadesłania wyciągów z ewentualnie posiadanych przez skarżącego, jego żonę, syna i synową lokat i rachunków bankowych z okresu ostatnich trzech miesięcy, udokumentowania kwoty wydatków ponoszonych miesięcznie na utrzymanie rodziny, zakup lekarstw, opłaty eksploatacyjne, opał i spłatę kredytów oraz udokumentowania kwoty dochodu osiąganego z tytułu dzierżawy - w terminie 7 dni, pod rygorem odmowy przyznania prawa pomocy.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący w drodze pisma z dnia 21 stycznia 2017 r. przedstawił dodatkowe dokumenty i oświadczenia dotyczące jego sytuacji majątkowej.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi zważył, co następuje:

Instytucja prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym została uregulowana w Rozdziale 3 Działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) - dalej jako: "p.p.s.a.".

Z treści przepisów art. 243, art. 244, art. 245, art. 246 § 1 oraz art. 252 tej ustawy wynika, iż osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie całkowitym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wyjaśnić przy tym należy, iż prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie m.in. adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego. W zakresie częściowym obejmuje zaś zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego (§ 2 i § 3 art. 245 powołanej ustawy).

Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Referendarza sądowego zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

Ze złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy i nadesłanych dodatkowych i oświadczeń wynika, że skarżący prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną, 29-letnim synem, 28-letnią synową i 4-letnim wnukiem. Majątek rodziny stanowią nieruchomości w postaci domu jednorodzinnego, budynku gospodarczego, nieruchomości rolnej o pow. 16,16 ha (produkcja rolna) i nieruchomości w B., a ponadto samochód osobowy, samochód "Lublin" i ciągnik rolniczy. Skarżący osiąga dochód z tytułu emerytury w wysokości 2.008 zł, z tytułu dzierżawy w wysokości 1.220 zł i gospodarstwa rolnego w kwocie 984,13 zł. Jest osobą ciężko chorą, w ostatnim roku był wielokrotnie hospitalizowany. Jego żona, syn i synowa pracują w gospodarstwie rolnym i nie osiągają dochodów, co powoduje, że z dochodu osiąganego przez skarżącego w łącznej kwocie 4.212,13 zł utrzymywana jest 5-osobowa rodzina. Wydatki rodziny związane z opłatami eksploatacyjnymi, utrzymaniem, transportem, zakupem leków, rehabilitacją i ubezpieczeniem stanowią przy tym kwotę rzędu 2.728 zł - 3.128 zł. Rodzina spłaca także kredyt, którego miesięczna rata wynosi 934,41 zł. Ponadto roczne zobowiązania pieniężne z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i dzierżawy wieczystej według oświadczenia skarżącego opiewają na kwotę 14.458 zł. Żona skarżącego, syn i synowa nie posiadają odrębnego majątku, lokat i rachunków bankowych.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, a także kwotę wpisu od skargi

(500 zł), referendarz sądowy uznał, że wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie i przyznał mu prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego. Skarżący wykazał bowiem, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania w niniejszej sprawie. Wykazanie zaś spełnienia tej przesłanki uzasadnia przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 245 § 2i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Ake.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.