Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 766209

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 26 października 2010 r.
I SA/Łd 1053/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz sądowy WSA Małgorzata Kowalska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 26 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. M. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi T.M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie: nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za grudzień 2006 r. postanawia: przyznać skarżącemu T. M. prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

T. M. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. ze skargą na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej skarżącemu wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za grudzień 2006 r.. W skardze zawarty był wniosek o zwolnienie od kosztów postępowania z uwagi na trudną sytuację materialną wnioskodawcy.

Ze złożonego na wezwanie sądu na urzędowym formularzu PPF oświadczenia o stanie rodzinnym majątku i dochodach oraz akt sprawy i dodatkowych informacji udzielonych na wezwanie referendarza sądowego wynika, że T. M. wspólnie z żoną dwiema córkami oraz rodzicami i siostrą prowadzi gospodarstwo domowe, którego miesięczny dochód z tytułu emerytur rodziców, renty chorobowej jego siostry cierpiącej na zespół Downa, dochodów z prowadzonego gospodarstwa rolnego oraz wynagrodzenia za pracę żony skarżącego zamyka się kwotą około 5.500 zł. Skarżący jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 8,8 ha oraz samochodu osobowego marki AUDI A4 z 1996 r., ciągnika URSUS z 1968 r. oraz samochodu FORD TRANSIT z 1994 r., nie posiada innego majątku ani oszczędności. Zamieszkuje wraz z rodziną w domu o powierzchni ok. 120 m2, średnie miesięczne wydatki na utrzymanie jego gospodarstwa domowego zamykają się kwotą około 811 zł (podatek rolny, opał, wywóz nieczystości, opłata za wodę, energię elektryczną, składka na KRUS). Do tego około 8.500 zł rocznie skarżący wydaje na środki ochrony roślin i nawozy z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego, przy czym około 7.000 zł stanowią otrzymywane dopłaty do rolnictwa z budżetu Unii Europejskiej. Dodatkowo około 1.330 zł miesięcznie stanowią raty spłacanych przez wnioskodawcę kredytów: hipotecznego na remont domu oraz samochodowego.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W niniejszej sprawie skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych (punkt 4 formularza wniosku), czyli o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym. Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 2 powołanej ustawy przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym osobie fizycznej następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od oceny referendarza sądowego zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania pomocy prawnej.

We wniosku o przyznanie prawa pomocy T. M. wskazał, iż wspólnie z żona dwiema córkami, rodzicami i chora siostrą prowadzi gospodarstwo domowe, którego miesięczny dochód zamyka się kwotą 5.500 zł. Skarżący jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 8,8 ha oraz samochodu osobowego marki AUDI A4 z 1996 r., ciągnika URSUS z 1968 r. i samochodu FORD TRANSIT z 1994 r., nie posiada innego majątku ani oszczędności zamieszkuje wraz z rodziną w domu o powierzchni ok. 120 m2, średnie miesięczne wydatki na utrzymanie jego gospodarstwa domowego zamykają się kwotą około 811 zł (podatek rolny, opał, wywóz nieczystości, opłata za wodę, energię elektryczną, składka na KRUS). Do tego około 8.500 zł rocznie skarżący wydaje na środki ochrony roślin i nawozy z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego, przy czym około 7.000 zł stanowią otrzymywane dopłaty do rolnictwa z budżetu Unii Europejskiej. Dodatkowo około 1.330 zł miesięcznie stanowią raty spłacanych przez wnioskodawcę kredytów: hipotecznego na remont domu oraz samochodowego. Uwzględniając powyższe, wysokość wpisu od skargi w sprawie niniejszej (100 zł) i fakt że przed tutejszym sądem ze skargi wnioskodawcy zawisły 22 sprawy, w których łączna wysokość wpisów wynosi 2. 200 zł oraz treść art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało uznać, że skarżący wykazał, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny dlatego, w celu zachowania prawa do sądu, zasadnym jest przyznanie mu prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.