Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 766199

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 28 października 2010 r.
I SA/Łd 1043/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz sądowy WSA Magdalena Sieniuć (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 28 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. M. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi T. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie określenia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń 2007 r. postanawia: przyznać skarżącemu - T. M. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

T.M. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ze skargą na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) w przedmiocie określenia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń 2007 r. W skardze zawarty był wniosek o zwolnienie od kosztów postępowania z uwagi na trudną sytuację materialną wnioskodawcy.

Ze złożonego, na wezwanie sądu, na urzędowym formularzu PPF oświadczenia o stanie rodzinnym majątku i dochodach oraz akt sprawy i dodatkowych informacji udzielonych na wezwanie referendarza sądowego wynika, że T.M. prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną, dwiema córkami oraz rodzicami i siostrą. Miesięczny dochód rodziny (z tytułu emerytur rodziców, renty chorobowej siostry skarżącego cierpiącej na zespół Downa, dochodów z prowadzonego przez skarżącego gospodarstwa rolnego oraz wynagrodzenia za pracę jego żony) zamyka się kwotą około 5.330 zł. Skarżący jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 8,8 ha oraz samochodu osobowego marki AUDI A4 z 1996 r., ciągnika URSUS z 1968 r. oraz samochodu FORD TRANSIT z 1994 r., nie posiada innego majątku ani oszczędności. Zamieszkuje wraz z rodziną w domu o powierzchni ok. 120 m2, średnie miesięczne wydatki na utrzymanie jego gospodarstwa domowego zamykają się kwotą około 811 zł (podatek rolny, opał, wywóz nieczystości, opłata za wodę, energię elektryczną, składka na KRUS). Do tego około 8.500 zł rocznie skarżący wydaje na środki ochrony roślin i nawozy z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego, przy czym około 7.000 zł stanowią otrzymywane dopłaty do rolnictwa z budżetu Unii Europejskiej. Dodatkowo około 1.330 zł miesięcznie wynoszą raty spłacanych przez wnioskodawcę kredytów: hipotecznego na remont domu oraz samochodowego.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej jako "p.p.s.a.", prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W niniejszej sprawie skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych (punkt 4 formularza wniosku), czyli o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym. Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym osobie fizycznej następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od oceny referendarza sądowego zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania pomocy prawnej.

We wniosku o przyznanie prawa pomocy T.M. wskazał, iż prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną, dwiema córkami, rodzicami i siostrą. Skarżący wraz z rodziną zamieszkuje w domu o powierzchni ok. 120 m2. Jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 8,8 ha oraz samochodu osobowego marki AUDI A4 z 1996 r., ciągnika URSUS z 1968 r. i samochodu FORD TRANSIT z 1994 r., nie posiada innego majątku ani oszczędności.

Miesięczny dochód rodziny zamyka się kwotą 5.330 zł. Obciążenie budżetu rodziny stanowią wydatki na utrzymanie gospodarstwa domowego, które miesięcznie zamykają się kwotą około 811 zł (podatek rolny, opał, wywóz nieczystości, opłata za wodę, energię elektryczną, składka na KRUS). Ponadto skarżący ponosi wydatki na zakup środków ochrony roślin i nawozów z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego, które rocznie wynoszą około 8.500 zł rocznie, przy czym około 7.000 zł stanowią otrzymywane dopłaty do rolnictwa z budżetu Unii Europejskiej. Dodatkowo około 1.330 zł miesięcznie wynoszą raty spłacanych przez wnioskodawcę kredytów: hipotecznego na remont domu oraz samochodowego.

Uwzględniając powyższe, wysokość wpisu od skargi w sprawie niniejszej (171 zł) oraz fakt, że przed tutejszym Sądem ze skargi wnioskodawcy zawisły 22 sprawy, w których łączna wysokość wpisów niewątpliwie przekracza jego zdolności płatnicze, Referendarz sądowy uznał, że skarżący wykazał, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Z tego względu, celem zachowania prawa do sądu, przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 245 § 3 oraz art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.