I SA/Kr 970/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2436117

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22 listopada 2017 r. I SA/Kr 970/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wolas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia 26 lipca 2017 r., nr (...) w przedmiocie zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2014 r. oraz odsetek za zwłokę postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I WSA w Krakowie z dnia 21 października 2017 r., wezwano skarżącego do uzupełnienia braku fiskalnego skargi poprzez uiszczenie wpisu w kwocie 500,00 zł - w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia doręczono skarżącemu w dniu 2 października 2017 r., jednakże w zakreślonym terminie skarżący nie uzupełnił ww braku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - określanej dalej jako "p.p.s.a.", Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata. Z kolei art. 230 § 1 p.p.s.a. stanowi, że od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie skarżący pomimo wezwania, nie uiścił wpisu od skargi stąd też orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.