Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1806118

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 21 września 2015 r.
I SA/Kr 968/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 21 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "I" sp. z o.o. z siedzibą w K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 20 kwietnia 2015 r. znak: (...) w przedmiocie odmówienia stronie zapoznania się z dokumentami postanawia: skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

"I" sp. z o.o. z siedzibą w K. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 20 kwietnia 2015 r. znak: (...) w przedmiocie odmówienia stronie zapoznania się z dokumentami.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału wezwano stronę skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenia dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji strony skarżącej na dzień złożenia skargi tj. odpisu KRS, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.).

Ponadto drugim zarządzeniem wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł. Obydwa wezwania zawierały pouczenia o terminie do ich wykonania i zastrzegały rygor odrzucenia skargi na wypadek ich niewykonania w wyznaczonym siedmiodniowym terminie. Odpisy ww. zarządzeń zostały prawidłowo doręczone na adres strony skarżącej w dniu 8 lipca 2015 r. W wyznaczonym terminie brak formalny skargi nie został uzupełniony, nie uiszczono również wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.). Stosownie natomiast do treści art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Zgodnie natomiast z art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Odrzucenie przez sąd skargi jest równoznaczne z odmową rozpatrzenia sprawy i nadania jej dalszego biegu.

W tym stanie rzeczy, wobec nieuzupełnienia braków formalnych skargi oraz jej nieopłacenia, Sąd orzekł o odrzuceniu skargi działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.