Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1806116

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 4 września 2015 r.
I SA/Kr 966/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Waldemar Michaldo.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 4 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.M. i Z.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 maja 2015 r. znak: (...) w przedmiocie podatku rolnego za 2015 rok. postanawia: skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

M.M. i Z.M. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 maja 2015 r. znak: (...) w przedmiocie podatku rolnego za 2015 rok.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału skarżący zostali wezwani do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 3 egzemplarzy odpisów skargi własnoręcznie podpisanych, a także zostali solidarnie wezwani do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania zostały doręczone każdemu ze skarżących w dniu 15 lipcu 2015 r. Pomimo upływu zakreślonego terminu, skarżący nie uzupełnili barków formalnych skargi, jak również nie uiścili wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. W myśl art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Przepis art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowi z kolei, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W tym stanie rzeczy, wobec nieuzupełnienia braków formalnych skargi oraz jej nieopłacenia, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.