Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802966

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 23 listopada 2017 r.
I SA/Kr 963/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie: Przewodniczący Sędzia: WSA Inga Gołowska Sędziowie: WSA Stanisław Grzeszek (spr.) WSA Jarosław Wiśniewski Protokolant st. sekretarz: Iwona Sadowska - Białka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2017 r. sprawy ze skargi T. M. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 lipca 2017 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - skargę oddala - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.