Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399057

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 12 listopada 2013 r.
I SA/Kr 938/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Firek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 listopada 2013 r. sprawy ze skargi Ł. Z. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 5 kwietnia 2013 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania wykonania decyzji postanawia: -odmówić podjęcia postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 24 września 2013 r. postępowanie w nin. sprawie zostało zawieszone na zgodny wniosek stron na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2001 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)

Wnioskiem z dnia 17 października 2013 r. pełń. Dyrektora Izby Skarbowej wniósł o podjęcie zawieszonego postępowania.

Stosownie do treści art. 129 cyt. wyżej ustawy w razie zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron sąd postanowi podjąć postępowanie na wniosek którejkolwiek z nich, nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od zawieszenia postępowania.

Mając na uwadze treść tego przepisu oraz zważywszy, iż od daty zawieszenia postępowania nie upłynęło jeszcze trzy miesiące Sąd oddalił wniosek o podjęcie postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.