Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 28953

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Krakowie
z dnia 11 grudnia 1996 r.
I SA/Kr 916/96

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Józef Gach.

Sędziowie NSA: Władysław Wepsięć (spr.), Jan Zając.

Protokolant: Marta Brojacz.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest nieuzasadniona, gdyż zaskarżona decyzja nie narusza prawa.

Stroną w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług jest podmiot będący podatnikiem tego podatku.

Przy sprzedaży skarżącej nieruchomości przez "Społem" PSS "Oszczędność" w Skarżysku Kamiennej podatnikiem podatku od towarów i usług była zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) była sprzedająca spółdzielnia a nie skarżąca.

W istniejącej sytuacji zasadnie umorzono postępowanie w sprawie wniosku skarżącej o zwrot jej podatku od towarów i usług, co do którego nie była ona podatnikiem.

W tym stanie rzeczy Sąd opierając się na art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11.05.1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.