Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722450

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
I SA/Kr 9/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Waldemar Michaldo (spr.).

Sędziowie WSA: Wiesław Kuśnierz Jarosław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi Prezydenta Miasta (...) w K. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia (...) października 2018 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego - skargę oddala.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 31 października 2018 r. (...) Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w K. (dalej; DIAS, organ II instancji) po rozpatrzeniu zażalenia Prezydenta Miasta K. (dalej: PMK, wierzyciel, skarżący) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. (dalej: NUS, organ egzekucyjny) z dnia 12 września 2018 r. nr (...) umarzające postępowanie egzekucyjne prowadzone domajątku zobowiązanego A. S., działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1oraz art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.; dalej; k.p.a.) w związku z art. 17, art. 18 oraz art. 59 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.; dalej; u.p.e.a.) utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym I prawnym.

NUS prowadził postępowanie egzekucyjne do majątku zobowiązanego A. S. w oparciu o tytuł wykonawczy PMK z dnia 31 lipca 2015 r. nr (...) obejmujący zaległość w opłacie dodatkowej za nieopłacone parkowanie pojazdu w łącznej kwocie należności głównej (...) zł.

Organ egzekucyjny postanowieniem z dnia 12 lipca 2018 r. nr (...) umorzył postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 59 § 1 pkt 2 u.p.e.a. tj. z powodu przedawnienia obowiązku.

W wyniku wniesionego przez wierzyciela zażalenia na powyższe postanowienie DIAS postanowieniem z dnia 3 września 2018 r. uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy. Naczelnik Urzędu Skarbowego w W. wydał w dniu 12 września 2018 r. postanowienie umarzające postępowanie egzekucyjne, z uwagi na przedawnienie należności objętej tytułem wykonawczym.

Na powyższe postanowienie wierzyciel pismem z dnia 21 września 2019 r. wniósł zażalenie. W zażaleniu wierzyciel wskazał, że w tym przypadku ma zastosowanie art. 70 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym, bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym zobowiązany został powiadomiony. Wobec powyższego wierzyciel wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

DIAS opisanym na wstępie niniejszego uzasadnienia postanowieniem z 31 października 2018 r. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie NUS z dnia 12 września 2018 r.

W uzasadnieniu postanowienia DIAS zauważył, iż zgodnie z art. 59 § 1 pkt 2 u.p.e.a. postępowanie egzekucyjne umarza się jeżeli obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony lub wygasł z innego powodu albo jeżeli obowiązek nie istniał.

Organ II instancji odnosząc się do zarzutów wierzyciela wyjaśnił, iż organ egzekucyjny podejmując decyzję o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, stosował ogólnie obowiązujące przepisy. Jedną z przyczyn skutkujących koniecznością umorzenia postępowania przez organ egzekucyjny jest przedawnienie egzekwowanej należności. Stosownie do przepisu art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068; dalej: u.d.p.) obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny zostać uiszczone. Opłata objęta ww. tytułem wykonawczym powstała w dniu 7 kwietnia 201 Or., zatem przedawniła się z dniem 31 grudnia 2015 r. Przedawnienie należności powoduje, iż obowiązek wygasł i nie może być egzekwowany.

Organ II instancji przypomniał, iż wierzyciel twierdzi, że bieg terminu przedawnienia został przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, czyli zgodnie z art. 70 § 4 O.p. Organ egzekucyjny w swym postanowieniu nie oparł się na O.p., lecz jedynie na u.d.p. Istota problemu sprowadza się zatem do rozstrzygnięcia:czy do przedawnienia należności z u.d.p. mają zastosowanie jedynie przepisy tejże ustawy, czy także przepisy O.p. Zdaniem DIAS w K. nie budzi wątpliwości, że u.d.p. zawiera w art. 40d ust. 3 regulację kwestii przedawnienia należności określonych w tej ustawie. Przepis ten pozwala ustalić początek okresu przedawnienia oraz jego długość. Jest to zatem regulacja wystarczająca dla ustalenia przedawnienia należności. Należy zatem przyjąć, że jest to regulacja kompletna. Gdyby bowiem wolą ustawodawcy było wprowadzenie wydłużenia biegu terminu przedawnienia (przenwania, zawieszenia), to takie regulacje znalazłyby się w tej ustawie.

Na poparcie przedmiotowej tezy organ odwoławczy przywołał stanowisko Ministra Finansów zawarte w piśmie z dnia 20 września 2017 r. nr (...), w którym to zauważono, że "gdyby zamiarem ustawodawcy było objęcie opłat dodatkowych, instytucją przewidującą możliwość przerwania biegu terminu przedawnienia, to taka wola znalazłaby swój wyraz poprzez wyraźny zapis w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Trudno zatem znaleźć w przedmiotowej sprawie podstawę dla zastosowania art. 70 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa jedynie na mocy odesłania zawartego w art. 67 ustawy o finansach publicznych (mówiącego o "odpowiednim" zastosowaniu przepisów działu III tej ustawy), ponieważ ustawa o drogach publicznych, jako lex specialis wobec ustawy o finansach publicznych i ustawy Ordynacja podatkowa, reguluje bezpośrednio kwestię przedawnienia przedmiotowych należności (...)".

Podsumowując DIAS stwierdził, że NUS zasadnie umorzył postępowanie egzekucyjne, zatem postanowienie organu egzekucyjnego nie narusza prawa.

Z przedmiotowym postanowieniem DIAS nie zgodził się Prezydent Miasta K., który zaskarżył je do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

W skardze wierzyciel zarzucił zaskarżonemu rozstrzygnięciu naruszenie następujących przepisów:

- art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.

2017 poz. 2077 z późn. zm.; dalej u.f.p.) w zw. z art. 70 § 4 O.p., poprzez ich niezastosowanie,

- art. 13f oraz art. 40d ust. 3 u.d.p., poprzez ich błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie,

- art. 59 § 3 w zw. z art. 59 § 1 pkt 2 u.p.e.a., poprzez ich przedwczesne zastosowanie w przedmiotowej sprawie, pomimo przerwania biegu przedawnienia na skutek zastosowania skutecznego środka egzekucyjnego,

- art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 k.p.a., poprzez utrzymanie w mocy wadliwego rozstrzygnięcia organu I instancji.

Podnosząc przedmiotowe zarzuty skarżący wniósł o: uchylenie zaskarżonego oraz poprzedzającego je postanowienia w całości, rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym, w razie nieuwzględnienia tego wniosku - o rozpoznanie sprawy także pod nieobecność skarżącego, zasądzenie kosztów postępowania na rzecz skarżącego, w tym również kosztów zastępstwa prawnego.

W uzasadnieniu skargi podniesiono m.in., iż nie może ulegać wątpliwości, że opłaty, o których mowa w art. 13f u.d.p. mają charakter należności publicznoprawnej. Powyższy pogląd jest powszechnie akceptowany w orzecznictwie sądów administracyjnych (np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 grudnia 2017 r., sygn. akt V Sa/Wa 202/17; wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 stycznia 2012 r., sygn. akt I S/VKr 1966/11; wyrok NSAzdnia 25 maja 2010 r. sygn. akt: I FSK 761/09).

W myśl art. 67 ust. 1 u.f.p., do nieuregulowanych tą ustawą spraw dotyczących niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, stosuje się przepisy k.p.a. i odpowiednio przepisy działu III O.p. Z kolei zgodnie z art. 70 § 4 O.p. bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony; po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Zdaniem skarżącego przepis art. 70 § 4 O.p. znajduje zastosowanie w przedmiotowej sprawie poprzez odesłanie z art. 67 ust. 1 u.f.p., co w konsekwencji powinno prowadzić do wniosku, że bieg pięcioletniego terminu przedawnienia, o którym mowa wart. 40d ust. 3 u.d.p. został przerwany w dniu dokonania zajęcia rachunku bankowego należącego do zobowiązanego.

Skarżący podkreślił, że przepis art. 40d ust. 3 u.d.p., regulujący kwestie związane z przedawnieniem obowiązku uiszczenia opłat wynikających z art. 13f u.d.p. ustawodawca wprowadził dopiero ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1489), która weszła w życie z dniem 4 października 2005 r. Analiza przepisu art. 40d u.d.p., w brzmieniu obowiązującym do 3 października 2005 r., prowadzi do wniosku, iż do tego dnia nie było żadnego terminu przedawnienia obowiązku uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wierzyciel mógł dochodzić realizacji tego obowiązku w każdym czasie.

Dalej skarżący podniósł, że nowelizując przepis art. 40d u.d.p. ustawodawca jednocześnie nie uregulował kwestii dotyczących przerwania lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Zdaniem sądów administracyjnych orzekających w sprawach, których przedmiotem była wzajemna relacja pomiędzy przepisami art. 40d ust. 3 u.d.p. oraz art. 70 O.p., powinno to prowadzić do wniosku, że wolą ustawodawcy było określenie jednego, nie podlegającego wydłużeniu, pięcioletniego terminu przedawnienia obowiązku zapłaty należności wymienionych w art. 40d ust. 3.

Przyznanie art. 40d ust. 3 u.d.p. pierwszeństwa w zastosowaniu przed postanowieniami art. 70 u.f.p. oraz stosowanymi na jego mocy odpowiednio postanowieniami działu III O.p. motywowane jest również regułą wykładni lex posterior generali non derogat legi priori speciali. Wywodzi się ponadto, że znajdująca pierwszeństwo na gruncie prawa podatkowego wykładnia językowa art. 40d ust. 3 u.d.p. nie daje podstaw do posiłkowego stosowania postanowień O.p.regulujących zagadnienia związane z przerwaniem bądź zawieszeniem biegu terminu przedawnienia. Wykładnia językowa art. 40d ust. 3 u.d.p. prowadzi do wniosku, że ustawodawca nie zdecydował się na modyfikację przewidzianego w tym przepisie biegu terminu przedawnienia na skutek zdarzeń, które na gruncie O.p. skutkują zawieszeniem bądź przerwaniem biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Okoliczność, że omawiany przepis nie określa czy i kiedy przewidziany na jego mocy termin przedawnienia może zostać przerwany nie świadczy o braku całościowego uregulowania kwestii związanych z przedawnieniem lecz jedynie o tym, że od przewidzianego w tym przepisie terminu przedawnienia nie przewidziano żadnych wyjątków.

W ocenie skarżącego, zaprezentowana powyżej przeważająca linia orzecznicza wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie wzajemnej relacji pomiędzy przepisami art. 40d ust. 3 u.d.p. oraz art. 70 O.p zasadza się na błędnym założeniu, że przepis art. 40d ust. 3 u.d.p. stanowi lex specialis w stosunku do art. 70 O.p. W tym zakresie autor skargi zwrócił uwagę, że przepis art. 40d ust. 3 u.d.p. nie zawiera żadnych postanowień dotyczących przerwania lub zawieszenia biegu przedawnienia. Jednocześnie nie istnieją jakiekolwiek przesłanki pozwalające na uznanie, że wolą ustawodawcy było wyłączenie w tym zakresie stosowania O.p. Okoliczność, że omawiany przepis nie określa czy i kiedy przewidziany na jego mocy termin przedawnienia może zostać przenwany świadczy o braku całościowego uregulowania kwestii związanych z przedawnieniem, co w konsekwencji musi oznaczać konieczność stosowania w tym zakresie szczegółowych regulacji znajdujących się w innych aktach prawnych, zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 67 u.f.p.

Niezależnie od tego skarżący podkreślił, iż do czasu nowelizacji u.d.p. w drodze ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, należności, o których mowa w art. 13f u.d.p., nie przedawniały się. Zmiana polegająca na dodaniu art. 40d ust. 3 była efektem postulatów Rzecznika Praw Obywatelskich i miała na celu ustanowienie gwarancji. że z upływem określonego czasu zobowiązanie z tytułu art. 13f u.d.p. wygaśnie. Zarówno przed, jak i po wejściu w życie omawianej nowelizacji u.d.p., nie istniał przepis, który nakazywałby odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do kwestii nieuregulowanych w u.d.p. Gdyby ustawa ta zawierałaby tego rodzaju normę, to nie byłoby potrzeby wprowadzania art. 40d ust. 3 u.d.p., ponieważ w takim wypadku kwestie związane z przedawnieniem należności wynikających z opłat i kar nakładanych na podstawie u.d.p. byłyby uregulowane w art. 70 O.p.

Skarżący zauważył, iż wbrew m.in. stanowisku prezentowanemu m.in. przez WSA w Poznaniu (wyrok z dnia 5 lipca 2018 r., sygn. akt I SA/Po 410/18), wykładnia dokonana zgodnie z zasadą lex posterior generali non derogat legi priori specialis nie nakazuje, aby normę z art. 40d ust. 3 u.d.p. stosować przed przepisem art. 70 O.p. Taki pogląd mógłby zostać uznany za uzasadniony jedynie w przypadku, gdyby przepis art. 40d ust. 3 u.d.p. wyraźnie wyłączał stosowanie art. 70 O.p. lub regulował te same kwestie w sposób odmienny. Skoro jednak art. 40d ust. 3 u.d.p. określa jedynie termin przedawnienia opłaty, nie regulując jednocześnie pozostałych kwestii związanych z tą materią, to w żadnym wypadku nie można uznać go za lex specialis wobec art. 70 u.d.p. Należy zatem przyjąć zdaniem skarżącego, że odesłanie z art. 67 u.f.p. nakazuje w tym przypadku stosować przepisy zawartych w O.p., które kompleksowo regulują kwestię przedawnienia, w tym również kwestie związane z przerwaniem i zawieszeniem biegu terminu przedawnienia. Przemawia za tym zarówno zasada lex specialis derogat legi generalis (ponieważ przepisy O.p. zawierają normy o zdecydowanie większym stopniu szczegółowości), jak i zasada lex posterior derogat legi priori (ponieważ art. 67 u.f.p. został wprowadzony później niż art. 40d ust. 3 u.d.p.).

Skarżący w pełni podzielił natomiast argumentację zaprezentowaną przez WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 20 marca 2018 r. (sygn. akt I SA/Gd 82/18), którego przedmiotem również była wzajemna relacja pomiędzy przepisami art. 40d ust. 3 u.d.p. oraz art. 70 O.p.

W odpowiedzi na skargę DIAS podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie i wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. W ramach swej kognicji sąd bada, czy przy wydaniu zaskarżonego aktu nie doszło do naruszenia prawa materialnego i przepisów postępowania. Zgodnie z art. 134 § 1 p.p.s.a., sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Zobowiązany jest natomiast do wzięcia z urzędu pod uwagę wszelkich naruszeń prawa, w tym także tych niepodnoszonych w skardze, które są związane z materią zaskarżonych aktów administracyjnych. Orzekanie odbywa się z uwzględnieniem wówczas obowiązujących przepisów prawa.

Na podstawie art. 135 p.p.s.a. Sąd podejmuje środki w celu usunięcia naruszenia prawa, w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne dla końcowego załatwienia sprawy.

Uwzględnienie skargi następuje w przypadkach naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a.), naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego (art. 145 § 1 pkt 1 lit. b p.p.s.a.), oraz innego naruszenia przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a.). W przypadkach, gdy zachodzą przyczyny określone w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach sąd stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Należy również wskazać, że w myśl art. 119 pkt 3 p.p.s.a. sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli przedmiotem skargi jest postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty oraz postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie.

Sądowa kontrola zaskarżonego postanowienia przeprowadzona z uwzględnieniem powyższych reguł, doprowadziła do uznania, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ postanowienie to nie narusza prawa.

Istota sporu w realiach niniejszej sprawy sprowadza się do rozstrzygnięcia zagadnienia, czy do opłat dodatkowych za nieopłacone parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania, stosownie do art. 13f ust. 1 u.d.p., znajdują zastosowanie przepisy O.p. regulujące przedawnienie zobowiązania, w tym przerwanie jego biegu.

Ustalenie, że nastąpiło przedawnienie tej należności organy obu instancji oparły na uregulowaniu zawartym w art. 40d ust. 3 u.d.p., przewidującym, że obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa w art. 13f ust. 1 i art. 40 ust. 3 u.d.p oraz kar pieniężnych, o których mowa w art. 13k ust. 1 i ust. 2, art. 29a ust. 1 i ust. 2 oraz wart. 40 ust. 12, u.d.p przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny zostać uiszczone. Powołując się na powyższy przepis DIAS uznał, że stanowi on odrębne, a jednocześnie całościowe uregulowanie w zakresie przedawnienia opłat pobieranych na mocy art. 13f ust. 1 u.d.p. Przepis ten pozwala bowiem ustalić początek okresu przedawnienia oraz jego długość. Jest to zatem regulacja wystarczająca dla ustalenia przedawnienia należności. Zdaniem organu II instancji jest to regulacja kompletna, gdyby bowiem wolą ustawodawcy było wprowadzenie wydłużenia biegu terminu przedawnienia (przerwania, zawieszenia), to takie regulacje znalazłyby się w tej ustawie.

Zdaniem natomiast skarżącego powyższy przepis, tj. art. 67 ust. 1 u.f.p., uprawnia do uznania, że do spornej należności, jako wymienionej w art. 60 pkt 7 u.f.p. niepodatkowej należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym, należy zastosować art. 70 § 4 O.p., przewidujący przerwanie biegu terminu przedawnienia wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony.

Przechodząc do oceny stanowiska DIAS jak i skarżącego trzeba na wstępie przypomnieć, że przepis art. 40d ust. 3 u.d.p., o przedawnieniu obowiązku uiszczenia opłat wynikających z art. 13f u.d.p. (jak i innych opłat i kar przewidzianych w tej ustawie), ustawodawca wprowadził do u.d.p. wspomnianą powyżej ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 4 października 2005 r. Do tego momentu należności z tego tytułu nie ulegały przedawnieniu. Poprzez dodanie przepisu art. 40d ust. 3 usunięto stan braku regulacji prawnej w zakresie przedawnienia m.in. opłat dodatkowych za nieopłacone parkowanie w strefie płatnego parkowania. Równocześnie należy zauważyć, iż podczas przedmiotowej nowelizacji ustawodawca nie wprowadził, ani wprost ani przez odesłanie do innych ustaw, możliwości przerwania lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia przedmiotowych należności. Należy więc przyjąć, iż u.d.p. określa jeden, nie podlegający przerwaniu czy też zawieszeniu, pięcioletni termin przedawnienia zobowiązania z tytułu opłat wymienionych w art. 40d ust. 3 u.d.p.

Niezależnie od tego, w odniesieniu do argumentacji skarżącego należy zaznaczyć, iż przepis art. 67 ust. 1 u.f.p. stanowi, że przepisy k.p.a. i odpowiednio - działu III O.p. stosuje się tylko do spraw nieuregulowanych ustawą o finansach publicznych. U.f.p. nie zawiera żadnej regulacji odnośnie przedawnienia należności wymienionych w art. 60, zatem mogą mieć w tym zakresie generalnie zastosowanie przepisy O.p. Jeżeli jednak odrębne uregulowanie kwestii przedawnienia przewidziane zostało przez prawodawcę w ustawach szczególnych - tak jak na gruncie u.d.p. w art. 40d ust. 3 - to uregulowanie to wbrew argumentacji skargi należy potraktować jako lex specialis, a więc za mające pierwszeństwo przed przepisami o charakterze ogólnym (lex generalis). Należy zwróci uwagę, iż art. 67 ust. 1 u.f.p. dotyczy wszystkich należności wskazanych w art. 60, tj. wszystkich niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Ponadto art. 67 u.f.p. (odsyłający do odpowiedniego stosowania m.in. przepisów działu III O.p.) jest przepisem późniejszym względem art. 40d ust. 3 u.d.p. Mając powyższe na uwadze, kierując się regułą wykładni lex posterior generali non derogat legi priori speciali (ustawa późniejsza ogólna nie uchyla ustawy wcześniejszej szczególnej) Sąd przyjął, że art. 40d ust. 3 u.d.p. znajduje pierwszeństwo w zastosowaniu przed postanowieniami art. 67 u.f.p. oraz stosowanymi na jego mocy odpowiednio postanowieniami działu III O.p. Sąd w składzie orzekającym w niniejszej sprawie podziela tym samym zaprezentowany w zaskarżonym postanowieniu pogląd organu, że art. 40d ust. 3 u.d.p. stanowi samodzielną, zupełną, wystarczającą i prawidłową podstawę do uznania, że z upływem pięcioletniego terminu w tym przepisie wskazanego, przedawnia się obowiązek zapłaty opłaty z art. 13f tej ustawy Należy zauważyć, iż przedstawiony powyżej pogląd prawny jest dominujący w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych (por.m.in. wyroki: WSA w Warszawie z dnia: 27 września 2018 r., sygn. akt V SA/Wa 834/18, sygn. akt V SA/Wa 757/18, 28 sierpnia 2018 r., sygn. akt V SA/Wa 778/18; WSA w Gliwicach z dnia 15 grudnia 2016 r., sygn. akt I S/VGI 644/16 i sygn. akt I SfiJG\ 645/16, z dnia 28 sierpnia 2018 r., sygn. akt I SA/GI 545/18, WSA: w Olsztynie z dnia 7 marca 2018 r., sygn. akt I S/VOI 95/18; WSA w Gdańsku z dnia 13 marca 2018 r., sygn. akt I

SA/Gd 96/18, WSA w Poznaniu z dnia 10 maja 2018 r., sygn. akt I SA/Po 197/18; WSA w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r., sygn. akt 1 SA/Kr 26/19 wszystkie powołane w uzasadnieniu orzeczenia sądów administracyjnych są opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych - http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Należy również dostrzec, że z kolei w orzecznictwie NSA rysuje się na gruncie omawianych przepisów rozbieżnośó interpretacyjna. Mianowicie NSA w wyroku z dnia 29 stycznia 2019 r. sygn. akt II FSK 2904/18 zaprezentował stanowisko zbieżne z prezentowanym przez Sąd rozpatrujący niniejszą sprawę.

Natomiast NSA w wyrokach z dnia: 1 kwietnia 2019 r., sygn. akt I GSK 3504/18 i 9 maja 2019 r., sygn. akt I GSK 25/19 zaprezentował stanowisko przeciwne. NSA w tych wyrokach przyjął, że uznanie art. 40d ust. 3 u.d.p. za przepis szczególny w stosunku do art. 70 § 1 O.p. nie wyklucza stosowania do dodatkowej opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania pozostałych przepisów działu IM O.p., w tym art. 70 § 4 O.p., normującego zdarzenia skutkujące przerwaniem biegu terminu przedawnienia. Sąd orzekający w tej sprawie, z przyczyn zaprezentowanych powyżej nie podziela stanowiska zaprezentowanego w wyrokach NSA z dnia 1 kwietnia 2019 r. i 9 maja 2019 r.

Należy również podnieść, że podgląd przyjęty przez Sąd rozpatrujący sprawę, jest poglądem dominującym w doktrynie prawa podatkowego (por. T. Brzezicki, W. Morawski, Przedawnienie obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" nr 7-8/2011, s. 25; R.

Stachowska, Komentarz do art. 40d u.d.p., Lex; K. Sobieralski, Dodatkowa opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania, "Nowe Zeszyty Samorządowe" nr 2/2009, s. 22; Paweł Zaborniak, Komentarz do art. 40 (d) ustawy i drogach publicznych, Lex). Podsumowując Sąd wskazuje, że w jego ocenie nie ma możliwości zastosowania do ww. opłaty regulacji w zakresie przerwania biegu terminu przedawnienia określonej w art. 70 § 4 O.p. Nie ma zatem racji skarżący, że termin przedawnienia przedmiotowej należności nie upłynął, bowiem doszło do przerwania jego biegu. Stwierdzenie przedawnienia należności dochodzonej w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym obligowało organ egzekucyjny do umorzenia tego postępowania na mocy art. 59 § 1 pkt 2 u.p.e.a., zgodnie z którym postępowanie egzekucyjne umarza się, jeżeli obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony lub wygasł z innego powodu albo jeżeli obowiązek nie istniał. W myśl art. 59 § 4 u.p.e.a. postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego wydaje się na żądanie zobowiązanego lub wierzyciela albo z urzędu. NUS stwierdzając, że dochodzona opłata objęta tytułem wykonawczym z dnia 31 lipca 2015 r. nr (...) przedawniła się, zasadnie umorzył postępowanie egzekucyjne, a organ II instancji zasadnie utrzymał w mocy postanowienie NUS. Wobec powyższego Sąd uznał za niezasadne wszystkie zarzuty skargi.

Nie znajdując podstaw do uznania, że zaskarżone oraz poprzedzające je postanowienie naruszają przepisy prawa materialnego lub przepisy postępowania w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy. Sąd działając na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.