Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2733743

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 30 maja 2019 r.
I SA/Kr 879/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia 15 czerwca 2018 r. nr: (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień, maj i czerwiec 2013 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, M. M. zakwestionował decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia 15 czerwca 2018 r. nr: (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień, maj i czerwiec 2013 r.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału, z dnia 20 września 2018 r. pismem z dnia 2 października 2018 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Ww. wezwanie zostało stronie skarżącej skutecznie doręczone w dniu 25 października 2018 r., dowód doręczenia w aktach sprawy. Termin uiszczenia wpisu sądowego od skargi upływał w dniu 1 listopada 2018 r., jednak do dnia wydania przedmiotowego postanowienia, wymagana opłata nie wpłynęła na konto tut. Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej jako: "p.p.s.a.") strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Z kolei zgodnie z art. 214 § 1 p.p.s.a., do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie, w tym skargę wniesioną w niniejszej sprawie. Zgodnie bowiem z treścią art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, pobiera się wpis stosunkowy lub stały, natomiast jak stanowi § 2 tego przepisu, pismami tymi są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

W związku z tym, że skarga nie została opłacona, w trybie art. 220 § 1 p.p.s.a., wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wymaganego wpisu. Brak fiskalny skargi miał zostać usunięty w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Skoro bowiem w przedmiotowej sprawie, wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi zostało stronie skarżącej skutecznie doręczone w dniu 25 października 2018 r., to termin do uiszczenia wymaganego wpisu, upłynął w dniu 1 listopada 2018 r., jednak do dnia wydania niniejszego postanowienia nie uiszczono wymaganej opłaty.

Wobec powyższych okoliczności, stwierdzić należy, że wskazany brak fiskalny skargi nie został uzupełniony w terminie, pomimo wezwania i pouczenia w tym zakresie, co obliguje Sąd do odrzucenia skargi.

W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.