Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2863235

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 11 kwietnia 2013 r.
I SA/Kr 870/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Dąbek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 12 kwietnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za grudzień 2005 r. oraz za marzec, kwiecień, czerwiec i sierpień 2006 r., postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.