I SA/Kr 865/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3165339

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. I SA/Kr 865/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Grzeszek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia (...) lipca 2020 r. nr (...) w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania egzekucyjnego postanawia skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 21 sierpnia 2020 r. skarżący J. S., działając przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia (...) lipca 2020 r. nr (...) w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania egzekucyjnego. Jednocześnie skarżący wniósł o zwolnienie go od wpisu od skargi.

W wyniku rozpoznania wniosku skarżącego, Starszy Referendarz Sądowy postanowieniem z dnia 7 stycznia 2021 r. oddalił wniosek o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w zakresie wpisu od skargi. Na postanowienie nie wniesiono sprzeciwu.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 2 marca 2021 r. wezwano zatem skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 630 zł, w terminie 7dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie odebrano dnia 8 marca 2021 r.

Tymczasem, jak wynika z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Sądu, do dnia 13 kwietnia 2021 r. skarżący nie uiścił żądanego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Stosownie art. 220 § 1 zdanie pierwsze i drugie ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) - dalej jako p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2, 3 i 3a, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W sytuacji nieopłacenia skargi art. 220 § 3 p.p.s.a. przewiduje jako skutek powyższego jej odrzucenie.

W przedmiotowej sprawie, pomimo wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi oraz upływu wyznaczonego terminu, żądana kwota nie wpłynęła na konto tut. Sądu.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na podstawie art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia, o odrzuceniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.