Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1806101

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 21 września 2015 r.
I SA/Kr 840/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 21 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.J. na niewykonania wyroku z dnia 8 kwietnia 2015 r. postanawia: skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

Przepis art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.) stanowi, że sąd odrzuca skargę, jeżeli nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Zgodnie z art. 58 § 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Zarządzeniem Sędziego z dnia 11 czerwca 2015 r. skarżąca M.J. została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi na niewykonanie wyroku z dnia 8 kwietnia 2015 r. poprzez jednoznaczne sprecyzowanie, niewykonania jakiego wyroku jej skarga dotyczy (wskazania daty wydania wyroku oraz jego sygnatury), a także o wyjaśnienie i wykazanie stosowanym dokumentem, czy wzywała Samorządowe Kolegium Odwoławcze do wykonania wyroku - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi na niewykonane wyroku.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 1 lipca 2015 r. W zakreślonym siedmiodniowym terminie skarżąca nadesłała odpowiedź na wezwanie Sądu, jednakże nie sprecyzowała daty oraz sygnatury wyroku Sądu, którego niewykonania miałaby dotyczyć jej skarga, jak również nie wykazała, czy wzywała uprzednio Samorządowe Kolegium Odwoławcze do wykonania wyroku.

W tym stanie rzeczy, wobec nieuzupełnienia braków formalnych skargi, Sąd orzekł o jej odrzuceniu działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.