Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1675596

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 31 marca 2015 r.
I SA/Kr 84/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Głowacki.

Sędziowie WSA: Grażyna Firek (spr.), Waldemar Michaldo.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2015 r., sprawy ze skargi W.K. i J.S. jako następców prawnychA.K. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 25 listopada 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Niniejsza sprawa została wszczęta wskutek skargi A.K. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 25 listopada 2013 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wobec śmierci skarżącego, postanowieniem z dnia 20 maja 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zawiesił postępowanie sądowe, a zostało ono podjęte w dniu 9 grudnia 2014 r. z udziałem W.B.K. oraz J.S.S. - następców prawnych zmarłego skarżącego A.K.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administ4 racyjnymi (tekst jedn.: z 2012 r. Dz. U. poz. 270 z późn. zm.- oznaczonej dalej jako p.p.s.a.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osoba zmarłego, chyba, że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania.

Sąd w składzie rozpoznającym nin. sprawę stwierdził, że zaskarżona decyzja odnosi się do należności, które obciążały samego skarżącego. Nadto przyznanie ulgi w postaci umorzenia tych należności zależy od przesłanek, dotyczących skarżącego osobiście. Obowiązek uiszczenia należności, a także ewentualne uprawnienie otrzymania ulgi w postaci umorzenia tych należności są ściśle związane z osobą zmarłego.

Mając na uwadze przytoczone wyżej względy Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, za podstawę przyjmując art. 161 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.