Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2619666

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 23 października 2018 r.
I SA/Kr 836/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Inga Gołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 23 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. C. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia 20 czerwca 2018 r. nr: (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. C. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia 20 czerwca 2018 r. nr: (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 7 sierpnia 2018 r., wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi przez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie została doręczona skarżącemu w dniu 21 sierpnia 2018 r. (zwrotne potwierdzeniu odbioru w aktach sprawy).

Do chwili obecnej brak formalny skargi w zakresie podania wartości przedmiotu zaskarżenia nie został usunięty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 215 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej jako: "p.p.s.a.") w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty. Przepis ten nakłada na stronę wnoszącą skargę przed wojewódzkim sądem administracyjnym obowiązek podania wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. Niedochowanie zaś tego wymogu, stanowi brak formalny pisma, który podlega usunięciu w trybie art. 49 p.p.s.a. (zob. M. Niezgódka - Medek (w:) B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2005, s. 535).

W realiach niniejszej sprawy skarżący, pomimo że został prawidłowo wezwany i pouczony o skutkach niepodania wartości przedmiotu zaskarżenia, nie dopełnił w wyznaczonym terminie obowiązku, o którym mowa w powyższych regulacjach. Skoro bowiem przesyłka zawierająca powyższe wezwanie została doręczona skarżącemu w dniu 21 sierpnia 2018 r., to siedmiodniowy termin na dokonanie ww. czynności, upłynął bezskutecznie w dniu 28 sierpnia 2018 r. Stanowi to istotny brak skargi, który uniemożliwia nadanie skardze właściwego biegu. Brak podania wartości przedmiotu zaskarżenia w skardze, uniemożliwia rozpoznanie niniejszej sprawy, nie pozwala bowiem na obliczenie wpisu sądowego, a czynności tej nie może za skarżącą przejąć i dokonać Sąd. Zgodnie zaś z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.