Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1806098

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 4 września 2015 r.
I SA/Kr 835/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Waldemar Michaldo.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 4 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.L., A. G, A. L. -C., O. L.-K. i A. L. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 marca 2015 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę A. L., A. G. i A. L.-C.

Uzasadnienie faktyczne

A.L., A.G., A. L.-C., O. L.-K. i A. L. działający przez pełnomocnika W. L. wnieśli skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 marca 2015 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

W wykonaniu zarządzenie Przewodniczącego Wydziału W.L. został wezwany do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, wpisu sądowego od skargi, a także do usunięcia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie oraz złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżących przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub wojewódzkimi sądami administracyjnym zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) - pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie zostało doręczone W.L. w dniu 1 czerwca 2015 r. i nie zostało wykonane.

W związku z powyższym w wykonaniu zarządzenie Sędziego skarżący tj. A.L., A.G., A. L.- C., O. L.-K. i A. L. zostali wezwani do przedłożenia pełnomocnictwa procesowego uprawniającego W.L. do reprezentowania ich przed Wojewódzkim Sadem Administracyjnym w Krakowie lub też do podpisania skargi, w przypadku jej popierania, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone O. L.-K. w dniu 21 lipca 2015 r., a A.L. w dniu 22 lipca 2015 r. W zakreślonym terminie ww. skarżące uzupełniły brak formalny skargi poprzez jej podpisanie. W przypadku A.L.-C., A.G. i A. L. wezwania zostały prawidłowo doręczone w trybie doręczenia zastępczego o którym mowa w art. 73 p.p.s.a. i nie zostały wykonane.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Zgodnie z art. 57 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Do jej wymogów formalnych, w myśl art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., należy zaliczyć między innymi podpis osoby wnoszącej skargę.

W przedmiotowej sprawie A.L.-C, A.G., i A.L. pomimo wezwania nie podpisali skargi, jak również nie przedłożyli stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania ich przez W.L. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie.

W tym stanie rzeczy, wobec nieuzupełnienia braków formalnych skargi Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.