Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 20 września 2006 r.
I SA/Kr 833/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Długosz- Slusarczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 20 września 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. C. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc (...) 2004 r. postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pełnomocnik skarżącego został wezwany o uiszczenie wpisu od skargi w terminie siedmiodniowym przy jednoczesnym pouczeniu o odrzuceniu skargi w razie jej nieopłacenia.

Wezwanie to zostało doręczone w dniu (...) 2006 r. Termin zatem do opłacenia skargi minął w dniu (...) 2006 r. Skarżący mimo wyznaczenia mu terminu opłaty od skargi nie uiścił.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Nie uzupełnienie braku fiskalnego skargi na podstawie przepisu art. 220 par. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / DZ. U. Nr. 153, poz. 12707 wywołuje skutek w postaci odrzucenia skargi.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie przepisu art. 220 par. l ustawy wyżej powołanej orzekł jak w sentencji.