I SA/Kr 832/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2487491

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 maja 2018 r. I SA/Kr 832/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie: Michał Śmiałowski po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata J. K. - A., o wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w sprawie ze skargi Z. D. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K., z dnia (...) nr (...), w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne, postanawia: przyznać adwokatowi J. K. - A., wykonującemu zawód w ramach Kancelarii Adwokackiej, znajdującej się w K. przy ul. (...), wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 442,80 zł (czterysta czterdzieści dwa złote osiemdziesiąt groszy), zawierające podatek od towarów i usług w wysokości 82,80 zł (osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy).

Uzasadnienie faktyczne

Starszy Referendarz Sądowy WSA w Krakowie dnia 18 maja 2017 r. przyznał stronie skarżącej w sprawie o sygn. akt I SO/Kr 3/17 prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata. Na tej podstawie, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w K., dnia 13 czerwca 2017 r. wyznaczył pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata J. K. - A.

W dniu 23 sierpnia 2017 r. sprawa z zakresu prawa pomocy o sygn. I SO/Kr 3/17 została włączona do postępowania głównego prowadzonego pod sygnaturą I SA/Kr 832/17.

W dniu 11 grudnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę a wyznaczony adwokat wniósł dnia 16 kwietnia 2018 r. "opinie prawną pełnomocnika z urzędu o niezasadności skargi kasacyjnej". Przedmiotowa opinia zawierała oświadczenie że koszty zastępstwa prawnego oraz pomocy prawnej, a także poczynione wydatki nie zostały przez skarżącego opłacone ani w całości a ni w części. W związku z tym pełnomocnik wniósł o przyznanie wynagrodzenia odpowiednio według norm przepisanych, w tym również za postępowanie przed WSA w Krakowie.

Zgodnie z art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z p.zm.) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Pełnomocnik strony skarżącej reprezentował ją w postępowaniu I instancyjnym i sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Wywiązał się tym samym z powierzonych mu obowiązków. Stąd też zasądzenie wynagrodzenia z tego tytułu jest zasadne.

Orzekający przyznał więc wyznaczonemu adwokatowi wynagrodzenie za I instancję w wysokości 240 zł, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c w zw. z art. § 4 ust. 1. oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w wysokości 120 zł na podstawie § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b w zw. z § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz w zw. z art. § 4 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714).

Przedmiotowe wynagrodzenie podwyższone zostało o stawkę podatku od towarów i usług, ustaloną w oparciu o art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) w zw. z § 4 ust. 3 rozporządzenia z dnia 3 października 2016 r. i wynoszącą w tym wypadku 82,80 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sekwencji, na podstawie art. 258 § 1 i 2, pkt 8 w zw. z art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.