Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2144281

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 17 października 2016 r.
I SA/Kr 830/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Michna.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 17 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 11 maja 2016 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za 2010 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 lipca 2016 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braku formalnego skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 11 maja 2016 r. nr (...), poprzez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia doręczono skarżącemu w dniu 2 sierpnia 2016 r. Skarżący w ogóle nie uzupełnił skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

Skarga nie została uzupełniona i dlatego została odrzucona.

Zgodnie z art. 215 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) - dalej określanej p.p.s.a. - w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty. Natomiast art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. stanowi, że Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

W rozpoznawanej sprawie skarżący pomimo wezwania nie uzupełnił braku formalnego skargi, stąd też podlega ona odrzuceniu stosowanie do treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.