Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 19 września 2006 r.
I SA/Kr 828/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Jarosław Wiśniewski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA: Jarosław Wiśniewski Po rozpoznaniu w dniu 19 września 2006 r. j. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 15 marca 2006 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu. postanawia: - skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Radca Prawny A. D. występujący jako pełnomocnik R. P. sporządziła i złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Dyrektora Izby z dnia (...) marca 2006 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu.

W dniu 23 maja 2006 r. pełnomocnik skarżącego został wezwany o uzupełnienie braków skargi poprzez uiszczenie wpisu w kwocie 644 zł w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

Wezwanie to doręczone zostało prawidłowo na adres Kancelarii Radcy Prawnego w dniu (...) maja 2006 r. czyli termin do uiszczenia opłaty upływał w dniu(...) czerwca 2006 r. Rachunek Wojewódzkiego Sądu Administracyjny został obciążony kwotą 644,00 zł w dniu 7 czerwca 2006 r. tj. jeden dzień po upływie wyznaczonego terminu.

W dniu 7 czerwca 2006 r. skarżący RP złożył wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego. Przyczynę nie uiszczenia opłaty w terminie uzasadnił tym, iż był w błędnym przekonaniu że maj ma 30 dni nie zaś 31, a tym samym, że termin do wniesienia opłaty upływa w dniu 7 czerwca nie zaś w dniu 6 czerwca.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia (...) czerwca 2006 r. odmówił przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego. Wyżej wymienione postanowienie nie zaskarżone uprawomocniło się.

Zasadą w postępowaniu sądowym jest, stosownie do art. 220 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 127) zwanej dalej p.p.s.a., niepodejmowanie przez sąd żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata we właściwej formie. W przypadku pism wnoszonych przez strony lub ich innych pełnomocników, nawet zajmujących się zawodowo ich reprezentacją (doradców podatkowych), które nie są należycie opłacone przewodniczący wydziału, na podstawie art. 220 § 1 p.p.s.a., wzywa w drodze zarządzenia wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W zarządzeniu niezbędne jest zamieszczenie informacji o skutkach niewykonania wezwania do uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie. W wypadku skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia oraz skargi o wznowienie postępowania nieui szczenię wpisu powoduje ich odrzucenie w drodze postanowienia (art. 220 § 3 p.p.s.a.),

Z uwagi na fakt, iż strona dokonała wpisu z przekroczeniem wyznaczonego terminu który7 nie został jej przywrócony należało skargę odrzucić na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 127)