Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802808

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 15 listopada 2017 r.
I SA/Kr 826/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie: Przewodniczący Sędzia: WSA Stanisław Grzeszek (spr.) Sędziowie: WSA Maja Chodacka WSA Piotr Głowacki Protokolant st. sekretarz: Iwona Sadowska - Białka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2017 r. sprawy ze skargi G. D. na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa z dnia 19 czerwca 2017 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - skargę oddala - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.