Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2006 r.
I SA/Kr 826/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Józef Michaldo.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 16 marca 2006 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do przepisu art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

W imieniu skarżącej skargę wniósł adwokat H. P. nie uiszczając od niej jednak należnego wpisu. Zgodnie z art. 221 powołanej ustawy pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. W przypadku skargi na postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym wpis jest stały i wynosi zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi z 16 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) 100 zł.

Zaskarżone postanowienie zostało doręczone skarżącej 24 marca 2006 r. W związku z powyższym termin do uiszczenia stałego wpisu w przypadku skargi wnoszonej przez adwokata biegnie tak samo jak termin do wniesienia skargi i wynosi 30 dni od doręczenia decyzji. W przedmiotowej sprawie termin 30 dniowy upływał 23 kwietnia 2006 r. a ponieważ był to dzień ustawowo wolny od pracy to zgodnie z art. 83 § 2 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi termin ten upłynął 24 kwietnia 2006. Do tego czasu wpis nie został uiszczony.

Z tego względu, Sąd działając na podstawie art. 221 powołanej ustawy odrzucił skargę.