I SA/Kr 825/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2629107

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 listopada 2018 r. I SA/Kr 825/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Głowacki.

Sentencja

Kraków, dnia 14 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. D. - K., S. D., J. D. i Z. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 maja 2018 r., nr (...), w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z tytułu podatku od środków transportowych; postanawia:

I. umorzyć postępowanie sądowe;

II. zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego solidarnie na rzecz skarżących A. D. - K., S. D., J. D. i Z. W. kwotę (...) zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie Samorządowego Kolegium Odwoławczego postanowieniem z dnia 25 lipca 2018 r., nr (...), w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. Nr 270) - zwanej dalej p.p.s.a., uwzględniło skargę w całości, uchylając zaskarżone postanowienie z dnia 25 maja 2018 r., nr (...), oraz poprzedzające je postanowienie organu I instancji w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z tytułu podatku od środków transportowych, umarzając postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości, uwzględnić skargę, aż do rozpoczęcia rozprawy. Natomiast na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 oraz § 2 p.p.s.a. sąd umarza postępowanie, gdy stało się bezprzedmiotowe, co może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Skoro więc wskazanym wyżej postanowieniem skarżony organ orzekł zgodnie z żądaniem skarżących, oczywistym jest, iż dalsze prowadzenie niniejszej sprawy stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie wyżej powołanych przepisów orzeczono jak w pkt I sentencji.

O kosztach orzeczono zaś na podstawie art. 201 § 1 w zw. z art. 202 § 2 p.p.s.a., jak w pkt II sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.