Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1806090

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 16 września 2015 r.
I SA/Kr 822/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Głowacki.

Sentencja

Kraków, dnia 16 września 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 16 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B.Z. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi B.Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej, z dnia 13 marca 2015 r. nr (...), w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki w podatku akcyzowym za luty 2011 r. postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie skarżący zawarł w skardze również wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, uzasadniając, iż egzekucja kwot w tej sprawie oraz z siedmiu innych decyzji podatkowych na łączną kwotę ponad 150 tys. zł, spowoduje dla skarżącego i jego rodziny znaczne trudności finansowe, które trudno będzie odwrócić. Skarżący wskazał, iż od dwóch miesięcy przebywa na rencie, nie ma innego źródła dochodu, jest schorowany, nie posiada ani majątku nieruchomego ani ruchomego znacznej wartości.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 61 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a. - wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności, jednakże po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Wniosek podlega uwzględnieniu.

Skarżący wskazał na swoją trudną sytuację materialną, uprawdopodobniając te okoliczności poprzez udokumentowanie pobierania renty. Nadto skarżący został zwolniony od kosztów sądowych, gdyż do wniosku o prawo pomocy przedłożył szczegółowe dokumenty, odnoszące się do sytuacji majątkowej jego oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, z których wynika, iż jedynie jego żona pracuje. Nadto skarżący wg swojego oświadczenia oprócz niewielkiej renty, nie posiada żadnego majątku ani dochodów, co oznacza, iż przymusowe wykonanie decyzji może doprowadzić do pogorszenia jego sytuacji materialnej poprzez uszczuplenie tej renty. Z kolei kwestie ewentualnej wadliwości zaskarżonej decyzji, będą badane na etapie rozpoznania skargi, bo nie należą do przesłanek wstrzymania wykonania decyzji z art. 61 § 1 i § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.