Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802946

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 23 listopada 2017 r.
I SA/Kr 819/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie: Przewodniczący Sędzia: WSA Inga Gołowska Sędziowie: WSA Stanisław Grzeszek WSA Jarosław Wiśniewski (spr.) Protokolant st. sekretarz: Iwona Sadowska - Białka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2017 r. sprawy ze skargi P. P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia 14 czerwca 2017 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług - skargę oddala - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.