Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2006 r.
I SA/Kr 819/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Zięba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 16 marca 2006 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 rok postanawia skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

J. S., działający przez pełnomocnika adwokata K. S., wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 16 marca 2006 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 rok.

Skarga nie została opłacona opłatą stała w kwocie 100 złotych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje;

Zgodnie z dyspozycją par 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 nr 221 poz. 2193 ze zm.) wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym - 100 złotych.

Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, przy czym stosownie do treści art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania lub odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

Ponieważ złożona skarga podlegała opłacie stałej w kwocie 100 złotych, która nie została uiszczona, na podstawie powołanych wyżej przepisów orzeczono o jej odrzuceniu.