Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 22 lutego 2008 r.
I SA/Kr 809/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jarosław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg S. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do września 2004 r. postanawia: - odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) listopada 2007 r. pełnomocnik S. W. złożył skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 czerwca 2007 r. Zarządzeniem z dnia 14 listopada 2007 r. Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wezwał Pełnomocnika do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 900 zł w ciągu 7 dni od daty doręczenia ww. zarządzenia, pod rygorem odrzucenia tejże skargi.

Odpis zarządzenia został doręczony prawidłowo na adres kancelarii prawnej pełnomocnika w dniu 20 listopada 2007 r. Pomimo upływu wyznaczonego terminu opłata nie wpłynęła na konto Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Z tego względu skargę kasacyjną odrzucono na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr l53 poz. l27)