Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2007 r.
I SA/Kr 795/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Józef Gach (spr).

Sędziowie WSA: Stanisław Grzeszek, Asesor Jarosław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 czerwca 2007 r., sprawy ze skargi L. B., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 9 marca 2006 r. nr (...), oraz sprawy ze skargi A. B., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 9 marca 2006 r. nr (...), w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, - skargi oddala.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonymi decyzjami - po rozpatrzeniu odwołań - uchylono decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia (...) 2005 r. nr (...) i (...) i ustalono zarówno A.B. jak i L.B. zryczałtowany podatek dochodowy za 2001 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwotach po (...) zł W uzasadnieniu zaskarżonych decyzji wskazano, że wyżej wymienieni małżonkowie ponieśli w dniu 17 maja 2001 r. wydatki na zakup nieruchomości w kwocie łącznej (...) zł. Jednakże jak to wykazały przeprowadzone postępowania podatkowe wydatki te nie znalazły pokrycia w mieniu zgromadzonym w roku podatkowym oraz w latach poprzedzających rok podatkowy. W związku z tym wydanie decyzji wymiarowych stało się konieczne. Korekty tych decyzji dokonano tylko z powodu uznania zarzutu odwołania, iż dochody L.B. z działalności gospodarczej w zakresie usług optycznych prowadzonej w latach 1990- 1994 wyniosły zgodnie z jego oświadczeniem (...) zł.

W skargach na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej (...) z dnia 9 marca 2006 r. nr. (...) i (...) oraz w piśmie procesowym uzupełniającym te skargi A. i L.B. wnieśli o ich uchylenie z powodu nieuwzględnienia w dochodach z działalności gospodarczej w zakresie usług optycznych remanentów materiałów na dzień 27 grudnia 1990 r. i na koniec 2000 r., a także dochodów uzyskanych z gromadzenia oszczędności w walutach obcych i ich powrotnej zamiany na złotówki przed kupnem nieruchomości. To samo dotyczy pożyczki w kwocie (...), która zaciągnęli u rodziny, aby nie utracić oprocentowania lokaty oszczędnościowej w kwocie (...) zł. (...) gr. a następnie spłacili po rozwiązaniu tej lokaty. Zdaniem skarżących mieli oni pełne pokrycie poniesionych wydatków na zakup nieruchomości w ujawnionych źródłach przychodów. Jeżeliby nawet było inaczej to zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów nie powstało ze względu na treść art. 68 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr.5 poz. 60 ze zm.) zwanej dalej "Op.". Przepis ten bowiem dotyczy podatników opodatkowanych na tzw. zasadach ogólnych. Natomiast L.B. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług optycznych był w latach 1990 - 1994 opodatkowany podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej a za lata 1995 - 2001 - w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W odpowiedzi na skargi Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o ich oddalenie i podtrzymał dotychczas zajmowane stanowisko.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Możliwość opodatkowania dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, na podstawie zewnętrznych znamion (wydatków) świadczących o położeniu ekonomicznym podatnika, a w szczególności jego wydatków domowych ich osobistych oraz ich stosunku do znanych źródeł przychodów-przewidywała art. 92 ustawy z dnia 15 marca 1934 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1936 r. Nr. 14 poz. 134). Obecnie podstawę prawną stanowi tu art. 20 ust. 3 ustawy a z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 14 poz. 176) zwanej dalej "u.p.d.o.f.", w którym stwierdza się, że obowiązkiem organów podatkowych dokonujących ustalenia podatku od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów jest w szczególności ustalenie, czy poniesione w danym roku wydatki i wartość zgromadzonych w tym roku zasobów finansowych maja pokrycie w zgromadzonym w roku podatkowym oraz w latach poprzednich mieniu pochodzącym z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. To samo dotyczy ustalenia podatku od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu.

Przez mienie w cytowanym przepisie należy rozumieć dochody czyste a więc dochody jakie pozostają podatnikowi po zapłaceniu podatku dochodowego (zob. wyrok NSA sygn. akt FSK 2079/04-Gazeta Prawna z 3 października 2006 r.). Takimi dochodami nie są wartości remanentów materiałów, które to materiały zużywają się jednorazowo w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej i w całości stanowią jej koszty pomniejszające przychody z niej. Różnica stanowi dochód.

Nadto w rozpoznawanych sprawach organy podatkowe nie zwróciły uwagi na to że skarżący ponieśli w dniu 17 maja 2001 r. wydatki na zakup nieruchomości nie z jakiegokolwiek mienia lecz z mienia dorobkowego. Wynika to wyraźnie z zapisu znajdującego się w akcie notarialnym zawierającym umowę kupna nieruchomości z tej daty. W związku z tym wysokość dochodów czystych ustalona przez organy podatkowe powinna była ulec pomniejszeniu o dochody które osiągnęli do dnia zawarcia związku małżeńskiego tj. do dnia 8 kwietnia 1996 r. wówczas różnica wyniosłaby około (...) zł i jest ona niewystarczająca na pokrycie wydatku na zakup nieruchomości w dniu 17 maja 2001 r. Brak jest podstaw faktycznych do powiększenia tej różnicy o kwoty jakie skarżący mieli uzyskać z jej zamiany na waluty obce i sprzedaży tych walut przed ta datą. Skarżący bowiem nie wykazali, iż posiadali oszczędności w walutach obcych. Jeżeliby nawet tak było to zwrócić uwagę należy (bo są to fakty powszechnie znane), że średni kurs dolara wzrósł między kwietniem 1996 r. a majem 2001 r. z 2.6.214 zł średni kurs ogłaszanych przez NBP do 3.9.806 zł w maju 2001 r. Na początku 1997 r. wynosił już 2.9.273 zł a na koniec 1997 r. 3.5.033 zł. Do tych kursów były zbliżone średnie kursy kantorowe.

Gdy chodzi o zarzut nieuwzględnienia pożyczki w kwocie (...) zł jako ujawnionego źródła przychodów to okoliczność ta została podniesiona dopiero w skargach i w związku z tym nie mogła zostać zbadana przez organy podatkowe. Sąd zaś bierze pod uwagę stan sprawy w dniu wydania zaskarżonej decyzji. Natomiast żaden przepis nie wyłącza z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów podatników którzy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej uiszczają inny zryczałtowany podatek, w tym w formie karty podatkowej czy też ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Same decyzje w sprawie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów zostały ujawnione w dniach 12 i 14 09.2005 r., a więc przed upływem pięcioletniego przedawnienia wynikającego a art. 68 § 4 "Op". Termin ten zgodnie z tym przepisem należy liczyć od końca roku w którym upłynął termin do złożenia zeznania o dochodzie (stracie) za rok podatkowy. Rokiem tym w rozpoznawanych sprawach jest rok 2001. Zgodnie więc z art. 45 ust. 6 u.p.d.o.f. termin do złożenia zeznania o dochodzie (stracie) upłynął z dniem 31 kwietnia 2002 r. Zatem powyższe decyzje organ I instancji mógł doręczyć do końca roku 2007 r.

W tym stanie niniejszych spraw skargi są nieuzasadnione. Dlatego Sąd działając na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.