Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 2 sierpnia 2007 r.
I SA/Kr 790/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wolas.

Sędziowie WSA: Anna Znamiec (spr), Asesor Agnieszka Jakimowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2007 r., na rozprawie sprawy, ze skarg Firmy Handlowej "E." Sp. z o.o. w C., na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w K., z dnia 13 marca 2006 r. nr (...), nr (...), nr (...), w przedmiocie zaliczenia wpłat na poczet zaległości podatkowych, postanawia - skargi odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniami z dnia 13 czerwca 2006 r. Nr (...), Nr (...), Nr (...) Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy postanowienia Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w K. z dnia (...).11.2005 r. Nr (...), z dnia (...).12.2005 r. Nr (...), z dnia (...).12.2005 r. Nr (...) w sprawie zaliczenia wpłat na poczet zaległości podatkowej z tytułu podatku od towarów i usług za marzec, lipiec, listopad 2000 r. Na powyższe postanowienia podatnik złożył skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Na mocy przepisu art. 111 par. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2007 r. postanowił połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt l SA/Kr 790/05 ze sprawami o sygn. akt l SA/Kr 7911/05 i l SA/Kr 792/05 i prowadzić je pod wspólną sygn. akt l SA/Kr 790/05.

Stosownie do art. 28 § 1 ustawy z dnia 30 listopada 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) osoby prawne dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Art. 29 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, że organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu.

Skargi imieniem strony skarżącej Firmy Handlowej E. Spółka z o.o. w C. wnieśli Prezes Zarządu i Prokurent, nie wykazując jednak uprawnienia do reprezentacji Spółki. W związku z powyższym w wykonaniu zarządzeń Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 czerwca 2007 r. strona skarżąca została wezwana do przedłożenia pełnego odpisu z KRS. Zgodnie z pouczeniem przedłożenie pełnego odpisu z KRS powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia tego braku pod rygorem odrzucenia skargi. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma wraz z pouczeniami zostały doręczone stronie skarżącej w dniu 6 lipca 2007 r. Termin do uzupełnienia braku formalnego skarg upłynął więc w dniu 13 lipca 2007 r. Strona skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skarg, nie przedłożyła pełnego odpisu z KRS.

Z tego względu Sąd skargę odrzucił na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).