Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 21 lipca 2006 r.
I SA/Kr 785/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wolas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Związku (...) na uchwalę budżetową Rady Gminy W. na 2006 r. z dnia 22 grudnia 2005 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanawia: skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

Przepis art. 219 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 z późniejszymi zmianami) wymaga, aby opłata sądowa została uiszczona przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.

Dokonuje się tego gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu.

Przy czym zgodnie z art. 221 wyżej wymienionej ustawy pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

Natomiast art. 231 powyższej ustawy stanowi, że wpis stosunków pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.

W omawianej sprawie strona skarżąca złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały budżetowej podjętej przez Radę Gminy W. na 2006 r., spór nie dotyczy zatem konkretnej należności pieniężnej, z tego też względu pismo wszczynające sprawę w tym zakresie podlega opłacie stałej.

Nie ma przy tym znaczenia, iż zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpis stały od skargi wnoszonej przez adwokata lub radcę prawnego podlegał uiszczeniu dopiero na wezwanie po przekazaniu skargi sądowi.

Przepis ten został bowiem wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2006 r. wydanym w sprawie sygn. akt SK 11/05 uznany za niezgodny z art. 221 powołanej na wstępie ustawy oraz z art. 2 Konstytucji.

Orzeczenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 45 poz. 322, który ukazał się w dniu 17 marca 2006 r. a więc przed złożeniem wniosku do sądu.

Z tego względu odrzucono ją na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.