Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 29 listopada 2007 r.
I SA/Kr 774/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Michna (spr).

Sędziowie WSA: Beata Cieloch, Asesor Jarosław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2007 r., sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa "F" Sp. z o.o. w K., na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Krakowie, z dnia (...) Nr (...), w przedmiocie podatku od towarów i usług od importu towarów, -postanawia: - zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

W związku ze skargą Przedsiębiorstwa (...) "F" Sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług od importu towarów wpłynęło dnia 27 listopada 2007 r. do tutejszego Sądu pismo Dyrektora Izby Celnej, w którym poinformował on, iż u podstaw zaskarżonej decyzji leży decyzja w przedmiocie uznania zgłoszeń celnych za nieprawidłowe i określenia kwoty długu celnego. Wyrokiem z dnia 13 grudnia 2006 r. o sygn. akt III SA/Kr 840/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę ww. spółki na tę decyzję, zaś strona pismem z dnia 27 lutego 2007 r. wniosła na ww. wyrok skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do chwili obecnej skarga kasacyjna nie została rozpatrzona.

W związku z powyższym Sąd stwierdził, że wystąpiła przesłanka, o której mowa w art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), umożliwiająca fakultatywne zawieszenie postępowania. Zgodnie z tym przepisem Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Rozpatrzenie przez Naczelny Sąd Administracyjny wspomnianej skargi kasacyjnej bez wątpienia będzie miało wpływ na wynik niniejszej sprawy, gdyż podstawą opodatkowania podatkiem VAT w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Prawomocne rozstrzygnięcie co do istnienia oraz wysokości długu celnego będzie stanowić podstawę dla wymiaru podatku od towarów i usług oraz oceny legalności zaskarżonej w sprawie decyzji przez tutejszy Sąd.

Wobec powyższego, uznając dalsze postępowanie w sprawie za zależne od wyniku innego toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na zasadzie art. 125 § 1 pkt 1 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.