Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 27 listopada 2007 r.
I SA/Kr 77/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Zawadzka.

Sędziowie: NSA Józef Gach, Asesor, WSA Maja Chodacka (spr).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2007 r., spraw ze skarg M. G. i A. G., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia (...) nr (...), w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r., postanawia: cofnąć prawo pomocy w części dotyczącej ustanowienia pełnomocnika z urzędu dla M. G.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) września 2006 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek M. G o ustanowienie adwokata, w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r.

We wniosku tym Skarżący oświadczył, iż prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną i trójką nieletnich dzieci. Ich miesięczny dochód wynosi około 2.300,00 zł i stanowi go wynagrodzenie za pracę Skarżącego w wysokości 1.370,00 zł oraz wynagrodzenie za pracę żony w wysokości l.000,00 zł W skład majątku Skarżącego wchodzi dom o pow. 79 m2 oraz działka o pow. 7 ara.

W uzasadnieniu wniosku Skarżący podniósł, iż nie posiada środków na wynajęcie profesjonalnego pełnomocnika, a skomplikowany charakter sprawy za tym przemawia. W dniu 2 maja 2006 r. postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Skarżący został zwolniony od kosztów sądowych. W ocenie Sądu sytuacja majątkowa Skarżącego stanowiła podstawę również do uwzględnienia wniosku o ustanowienie adwokata i postanowieniem z dnia (...) Sąd ustanowił dla Skarżącego M. G. adwokata z urzędu.

Zarządzeniem z dnia (...) listopada 2006 r. Okręgowa Rada Adwokacka wyznaczyła Skarżącemu pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata P. Z. W dniu (...) czerwca 2007 r. Skarżący udzielił wyznaczonemu adwokatowi pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie zawisłej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie.

Jednak w związku z zaprzestaniem czynnego wykonywania zawodu adwokata przez P. Z. z dniem (...) lipca 2007 r., uchwałą z dnia 22 czerwca 2007 r. Okręgowa Rada Adwokacka wyznaczyła adwokat A. B. zastępcą adwokata P. Z., w celu likwidacji agend Jego kancelarii. Na rozprawie w dniu (...) sierpnia 2007 r. Sąd zobowiązał adwokata A. B. do przedstawienia pełnomocnictwa od Skarżącego M. G. Pismem z dnia (...) września 2007 r. adwokat A. B. poinformowała, iż Skarżący, pomimo starań ze strony pełnomocnika nie skontaktował się z kancelarią celem udzielenia stosownego pełnomocnictwa. Pismo z informacją o konieczności udzielenia dodatkowego umocowania zostało wysłane dnia (...) sierpnia 2007 r., a Skarżący nie skontaktował się, jak również nie udzielił pełnomocnictwa.

Dodatkowo postanowieniem z dnia 23 maja 2007 r. Sąd połączył do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt od I SA/Kr 77/06 do I SA/Kr 78/06 i postanowił prowadzić je pod sygn. akt I SA/Kr 77/06.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 244 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. l270 ze zm.) ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego stanowi uprawnienie strony do udzielenia pełnomocnictwa wyznaczonemu adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu lub rzecznikowi patentowemu bez ponoszenia przez nią wynagrodzenia i wydatków adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Ustanowienie zawodowego pełnomocnika, wymienionego w art. 244 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi odbywa się w kilku etapach. Po pierwsze sąd administracyjny wydaje postanowienie o przyznaniu prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie pełnomocnika. Po wtóre, występuje do odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wyznaczenie konkretnego pełnomocnika, po trzecie zaś - jeżeli pełnomocnik podjął się reprezentowania strony strona ma prawo do udzielenia temu pełnomocnikowi odpowiedniego pełnomocnictwa.

W związku z treścią przywołanego wyżej przepisu ustanowienie pełnomocnika w ramach prawa pomocy nie jest równoznaczne z udzieleniem mu pełnomocnictwa, tylko oznacza prawo strony do udzielenia takiego pełnomocnictwa wyznaczonemu przez organ właściwego samorządu pełnomocnikowi, bez konieczności ponoszenia związanego z tym wynagrodzenia i wydatków.

W niniejszej sprawie Skarżący, pomimo wezwania, nie udzielił wyznaczonemu adwokatowi pełnomocnictwa, nie wskazując przy tym Sądowi na żadne okoliczności, które uzasadniałyby to zaniechanie.

Na podstawie art. 249 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyznanie prawa pomocy może być cofnięte w całości lub w części, jeżeli się okaże, że okoliczności, na podstawie których je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć.

Z uwagi na powyższe, Sąd wobec nieudzielenia przez Skarżącego pełnomocnictwa adwokat A. B. - orzekł, jak na wstępie.